മുളക് അടിപൊളിയായി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തിയെടുക്കാം

ഒരു സൂക്ഷ്മാണുവിന്റെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ചില ചെടികളെല്ലാം വളരാത്തതും അതിന് വളർച്ച മുരടിച്ച് പോകുന്നതും.അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ എല്ലാവരും വീട്ടിലുള്ള ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ അത് ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതാണ് പ്രശ്നം നമ്മൾ അത് ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം അതുകൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗങ്ങൾ അതുപോലെ ഇത് കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാലുള്ള ദോഷങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. വാം എന്ന പേരിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു ജീവാണൂ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എത്ര അളവ് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം.

നമ്മുടെ വേരുകൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യവും കരുത്തും സംരക്ഷണവും നൽകാൻ ഇതിനെക്കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. ആയിട്ടാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മൾ ഇത് മണ്ണിൽ ചേർക്കുന്നത് മൂലം നമ്മുടെ ഗുണനിലവാരം വർദ്ധിക്കുകയും ഫംഗ്ഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതൊക്കെ തടയാനും അതുപോലെ കീടബാധകളിൽ ഇന്ന് മോചനം ലഭിക്കാനും നല്ല രീതിയിലുള്ള വളർച്ച ലഭിക്കാനും ഇതുകൊണ്ട് സാധ്യമാകും. നമുക്ക് ആദ്യം സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് നമ്മൾ മണ്ണിലേക്ക് പകുന്നത് എന്ന് നോക്കാം.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *