വീട്ടിലെ സമ്പത്തും ധനവും കുമിഞ്ഞുകൂടും വീടിൻറെ ഈ ഭാഗത്ത് മഞ്ഞരളി നട്ടുവളർത്തുക

നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് വാസ്തു പ്രകാരം നമ്മുടെ വീടിന് എട്ടു ദിശകൾ ആണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് എട്ടു ദിശകൾ എന്നുപറയുമ്പോൾ നാല് പ്രധാന ദിക്കുകൾ കിഴക്ക് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് തെക്ക് കൂടാതെ നാല് കോണുകൾ നാല് കോണുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വടക്കുകിഴക്കേ മൂല വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൂല തെക്കു കിഴക്കേ മൂല തെക്കുപടിഞ്ഞാറെ മൂല എട്ടു ദിക്കുകളിലും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വരാൻ പാടുണ്ട് എന്തൊക്കെ വരാൻ പാടില്ല ഈയൊരു സ്ഥാനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാല് മൂലകളുടെ പ്രാധാന്യം എന്തൊക്കെയാണ് ഈ എട്ടു ദിശകളുടെ പ്രാധാന്യം എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനെ പറ്റി ഇതിനുമുമ്പും ഒരുപാട് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള എന്നാൽ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ചില ചെടികളെ കുറിച്ച് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ മഞ്ഞരളി എന്നൊക്കെ പറയുന്നേ ശിവൻ അരളി എന്നൊക്കെ പറയുന്നേ നമുക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു പുഷ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ചിത്രങ്ങളിൽനിന്ന് കാണാൻ കഴിയും ഇത് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ സാധാരണ ആയിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് ശിവൻ അരുളി എന്നും മഞ്ഞരളി എന്നുമൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഒരു പുഷ്പത്തിന് എന്താണ് പേര് പറയുന്നത് കമൻറ് ബോക്സിൽ വ്യത്യസ്തത ഉണ്ട്.

   

എങ്കിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഒപ്പം ആ നാട്ടുകാർക്ക് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് വളരെയധികം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും സാധാരണയായി മഞ്ഞരളി എന്നും ശിവനഅരളി എന്നോകെ പറയുന്ന ഈയൊരു ചെടിയുടെ സ്ഥാനമാണ് ആദ്യമായിട്ട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ചെടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവീകമായ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് ശിവഭഗവാൻ മുരുകഭഗവാൻ ആയിട്ടും ഈ ചെടി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളും പുരാണങ്ങളും ഒക്കെ പറയുന്നത് ഒരു മഞ്ഞ പുഷ്പം സമർപ്പിച്ച ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പുഷ്പം സമർപ്പിച്ച നമ്മൾ മുരുക ഭഗവാന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമുക്ക് മുരുക പ്രീതി കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള അപ്പ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുന്ന സമയത്ത് വീട്ടിൽ മുരുക ഭഗവാൻ എത്ര ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്നൊരു പൂവ് മുരുകൻ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഉത്തമമാണ് എന്നുള്ളതാണ് എവിടെയാണ് ഈ ഒരു ചെടി ഉത്തമമായ വെക്കാൻ ഉള്ള സ്ഥാനം എന്ന് ചോദിച്ചു ഏറ്റവും എട്ടു ദിക്കുകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതും സർവ്വൈശ്വര്യം കൊണ്ടുവരുന്ന ദിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീടിൻറെ ഈശനു കോണ് ആണ് കൂടുതലായി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *