നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ഒരുപാട് വിഷമിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ

നമ്മളെല്ലാവരും ജീവിതത്തിൻറെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഘട്ടത്തിൽ വളരെയധികം നിസ്സഹായരായി നിന്നിട്ടുള്ളവരാണ് നമുക്ക് തുടർന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അറിയാൻ കഴിയാതെ കൈകളും ഉണ്ടായിട്ടും ഒരു വിരൽ പോലും അനക്കാൻ വയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അടിപൊളി മുന്നോട്ടുവയ്ക്കാൻ ആവാതെ തടസ്സങ്ങളിൽ പകച്ചു നിന്നു പോയിട്ടുള്ളവരാണ്. ജീവിതത്തിൽ ചില സമയത്ത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസ്ഥ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൻറെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമ്മർദ്ദം കൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ തടസ്സത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിന്നു പോകാറുണ്ട്. വളരെയധികം വിഷമമുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം ആയിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷേ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ഒക്കെ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന അവസ്ഥ ഒരുപക്ഷേ അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആഗ്രഹ സഫലീകരണത്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓട്ടത്തിനിടയിൽ പറ്റുന്ന ഒരു പരാജയമായിരിക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആഗ്രഹത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു വലിയ വിഗ്നമായിരിക്കാം.

തുമ്പ് വരെ എത്തിയിട്ട് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ തട്ടിക്കളഞ്ഞു പോകും എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ വർണ്ണിക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള മുഹൂർത്തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള നിമിഷങ്ങൾ. വളരെയധികം വിഷമം തോന്നുന്ന സമയത്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മന്ത്രവും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നേരാവുന്ന ഒരു വഴിപാട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വഴിപാടുമായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും 100% ഇത് വിശ്വസിച്ചു ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അനുഭവമുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സത്യമാണ് ഈ ഒരു വഴിപാട് എന്ന് പറയുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *