ഈ 7 ഏഴു നാളുകളിൽ ജയിച്ച സ്ത്രീകളെ വിഷമിപ്പിച്ച ദ്രോഹിച്ചാൽ ദേവി പകരം ചോദിച്ചിരിക്കും

സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് മഹാലക്ഷ്മി യാണ് സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ദേവിയാണ് അമ്മയാണ് സർവ്വ ശക്തിയാണ് ശക്തിസ്വരൂപിണിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം ചെയ്ത ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മഹാലക്ഷ്മി വന്നു കയറി എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ ഒരു സ്ത്രീ പൂജിക്കപ്പെടുന്നു എവിടെ ഒരു സ്ത്രീ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു എവിടെ ഒരു സ്ത്രീ അർഹിക്കുന്ന പരിഗണന നൽകി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ ഐശ്വര്യങ്ങളും വിളങ്ങുന്നു മഹാലക്ഷ്മി വാസം ആരംഭിക്കുന്നു ആ വീട്ടിൽ ഉയർച്ച അഭിവൃദ്ധിയും ഉണ്ടാകുന്നു അതേസമയം എവിടെയാണ് ഒരു സ്ത്രീ തിരസ്കരിക്കപ്പെടുന്ന അത് വിഷമിക്കുക പെടുന്നത് അവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് അവിടെ സർവ്വനാശം വന്നുചേരും എന്നുള്ളതാണ് അതിന് എത്ര വലിയവനും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഇനിയെത്ര വലിയൊരു സംസ്കാരവുമായി കൊള്ളത്തില്ല ജീവിതവും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ വീടും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ കുടുംബവും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ സ്ത്രീ പൂജിക്കപ്പെടുന്നുവോ പൂജിക്കപ്പെടുന്നു ഇല്ലയോ അർഹിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങൾ നൽകപ്പെടുന്നില്ല.

യോ അവിടെ സർവ്വ ഉറപ്പാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചില നക്ഷത്രക്കാരെ കുറിച്ചാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം 27 നക്ഷത്രങ്ങൾ ആണ് ജ്യോതിഷപരമായി നമുക്കുള്ളത് 27 നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും ആ നക്ഷത്രത്തിന് തായ് അടിസ്ഥാന സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ പൊതുസ്വഭാവം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഏതാണ്ട് 70 ശതമാനത്തോളം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തെയും അദ്ദേഹത്തിൻറെ ജീവിതത്തിലെ വിജയ പരാജയങ്ങളെയും എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ ജീവിതത്തിൻറെ വഴികളെയും ചിന്തകളെയും എല്ലാം ഈ പറയുന്ന അടിസ്ഥാന സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ആവും സ്വാധീനിക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെതന്നെയാണ് 27 നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും നക്ഷത്രത്തിൻറെ തായ് ഒരു ദേവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദേവാമൃതം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന ഏഴ് നക്ഷത്രക്കാർക്ക് അവരുടെ നക്ഷത്രത്തിലെ ദൈവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ദേവത എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ദേവി സങ്കല്പമാണ് കൂടുതലായി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *