നമ്മുടെ വീടിന് ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവാൻ ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു നോക്കൂ

മഹാലക്ഷ്മി പ്രതീകമാണ് വെറ്റില എന്നു പറയുന്നത് വെറ്റിലയും അടക്കയും ആണ് നമ്മൾ എല്ലാം മംഗള കാര്യത്തിലും ഉപയോഗിക്കുന്നത്.വെറ്റിലയും അടക്കയും നൽകി സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐശ്വര്യങ്ങൾ സർവ്വം ശുഭമാകും സർവ്വ അഭിവൃദ്ധിയും ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് സങ്കല്പം. വെറ്റിലയും അടയ്ക്കയും മഹാലക്ഷ്മിയുടെ അംഗങ്ങളായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് വെറ്റിലയിൽ ത്രിമൂർത്തി സങ്കല്പം കുടികൊള്ളുന്നതായിട്ടാണ് പറയുന്നത് കൂടാതെ മഹാലക്ഷ്മിയും മധ്യത്തിൽ സരസ്വതിയും ഞെട്ടിൽ ജേഷ്ഠ ഭഗവതിയും ഇടതുഭാഗത്ത് പാർവതി ദേവിയും വലതുഭാഗത്ത് ഭൂദേവതയും കുടികൊള്ളുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് സർവ്വ ദേവി സങ്കൽപ്പത്തിന് തുല്യമാണ് ഈ പറയുന്ന വെറ്റില എന്ന് പറയുന്നത് മഹാവിഷ്ണു ഭഗവാനും പുറം ഭാഗത്ത് ശിവനും തലയ്ക്കൽ ശുക്രനും കടയ്ക്കൽ ദേവേന്ദ്രനും പൂർവാമദേവനും സൂര്യനും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കൂടി സങ്കൽപ്പമുണ്ട്.

സർവ്വദേവത ദേവ സാന്നിധ്യമുള്ള വസ്തുവാണ് വെറ്റില എന്നു പറയുന്നത് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എത്രപേരുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം. ഉള്ളവരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മഹാ സൗഭാഗ്യമാണ് വെറ്റില നമ്മളുടെ വീടിൻറെ പ്രധാന വാതിലൊഴിച്ച് എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് നടാം എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളാണ് വീടിൻറെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗവും വീടിൻറെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറുഭാഗവും എന്ന് പറയുന്നത് വീടിൻറെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൂലയ്ക്ക് ഒരുമൂട് വെറ്റിനട്ട് വളർത്തുന്നത് ഒരു അടക്കാമരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കവുങ്ങ് കൂടി വളർത്തുന്നത് ഏറ്റവും ഉത്തമമാണ്. പടർന്നു കയറുന്നത് ആ കവുങ്ങിലേക്കാണ് കവുങ്ങിലേക്കാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മഹാലക്ഷ്മി സങ്കല്പം ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെറ്റിലയും അടക്കയും എന്ന് പറയുന്നത് മഹാലക്ഷ്മിയുടെ അംഗങ്ങളായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് മഹാലക്ഷ്മി സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകാൻ ആയിട്ട് ഒരു മൂട് കവുങ്ങ് ഒരു മൂട് വെറ്റില നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നട്ടുവളർത്തുന്നത് അതിന് ഒന്നായി നമ്മൾ പരിചരിച്ചു പോകുന്നത് എല്ലാ ഐശ്വര്യവും സമൃദ്ധിയും നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ഉള്ളതാണ്.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *