ഈ മൂന്ന് ചെടികൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ ഏറെ

വാസ്തുപരമായിട്ട് വീടിനെ എട്ടു ആണുള്ളത് വീടിൻറെ പ്രധാനമായ ദിക്കുകൾ കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് വടക്ക് തെക്ക് കൂടാതെ നാല് മൂലകളും. നാലു മൂലകളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ആണ് വീടിൻറെ കന്നിമൂല അഥവാ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറെ മൂല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വീടിൻറെ ആ ഒരു ഘടനയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊർജ്ജം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജിക്കാണ് ഈ പറയുന്ന കന്നിമൂല അഥവാ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൂല എന്ന് പറയുന്നത്. തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൂല അതായത് കന്നിമൂല ശരിയായില്ലെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ ഒരിക്കലും സ്വൈര്യമായിട്ട് ഒരു ജീവിതം ഐശ്വര്യവും സമൃദ്ധിയും സമ്പത്തും നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതം ലഭിക്കില്ല എന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വീടിൻറെ നിർമ്മാണ ഘട്ടത്തിൽ അതിൻറെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ആ വീടിൻറെ കന്നിമൂല നിർണയിച്ച് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള എല്ലാതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത്.

വീടിൻറെ കന്നിമൂല സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റു ദിക്കുകളിൽ നിന്ന് മറ്റെല്ലാ കന്നിമൂല ഉയർന്നു നൽകണം എന്നുള്ളതാണ്. കന്നിമൂല ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന വീട് കന്നിമൂലയുടെ ഭാഗം മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭൂമി കന്നിമൂല ഭാഗത്ത് ഉയർന്നുനിൽക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്.എവിടെയാണോ കന്നിമൂല താഴ്ന്നിരിക്കുന്നത് ഏത് മണ്ണിലാണോ കന്നിമൂലയുടെ ഭാഗം താഴ്ന്നു വരുന്നതല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ജലാശയമോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കുഴികൾ ഒക്കെ വരുന്നത് ഒരിക്കലും വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വീട് അത്തരത്തിലുള്ള വീട് പണിത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുരയിടം ഒരിക്കലും വാസയോഗ്യമാകില്ല അല്ലെങ്കിൽ ദുരിതം വിട്ടൊഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *