നിങ്ങളുടെ ആന ചെവി പാടുകളും വേദനയും ഇല്ലാതെ തന്നെയും മാറ്റിയെടുക്കാം

നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു വൈകല്യമാണ് ആനച്ചെവി എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഞാൻ എന്ന വ്യക്തി ഒരുപാട് ആന ചെവിയുടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് സ്വാതി അതിനെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ നൽകാം എന്നുള്ളതിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. രക്ഷിതാക്കളിൽ നിന്ന് കുട്ടികളിലേക്ക് വരാം അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ആർക്കും ഇല്ലെങ്കിലും തന്നെയും ഒരു കുട്ടികൾക്ക് വരുന്ന ഒരു ജന്മം വൈകല്യമാണ് ആനച്ചെവിയൻ.തള്ളി നിൽക്കുന്ന ചെവികളെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രായോഗികമായോ അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരികമായോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർത്തും ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. പക്ഷേ അഭംഗി അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ അതായത് കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വളർന്നുവരുന്ന ഒരു കുട്ടി സ്കൂളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അവനെ വലിയ വെളിയിലോട്ട് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ചെവികൾ ആണെങ്കിൽ അവൻ വളരെയധികം മാനസികമായി തളർത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള കളിയാക്കലുകൾ അവൻ ഫെയ്സ്വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്.

ഈയൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ അത് വളരെയധികം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുറവാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ കുറ്റമാണ് അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമില്ല എന്നാൽ തന്നെയും നിങ്ങൾക്ക് ആന ചെവിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഷ്യൽ വിഷമം നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ചില കാര്യങ്ങള കുറച്ചു കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആന ചെവി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നിസ്സാരമായി തന്നെ ഒരു സർജിക്കൽ പ്രൊസീജറിലൂടെ സഹായത്തോടെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ആനച്ചീകളെ അവരുടെ അവരുടെ തലയോട്ടിനോടും വളരെ അടുപ്പിച്ചിട്ട് തുന്നി ചേർക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. വളരെ ഭീകരമായ സർജറി ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ അതിലും ഉള്ള ഒരു ഉത്തരം അല്ല എന്നാണ് വളരെ നിസ്സാരം ആയി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു ലോക്കൽ അനസ് അതായത് തരിപ്പിച്ചിട്ടുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ നിസ്സാരമായ ഒരു സർജറിയാണ്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *