നിങ്ങളുടെ ചുണ്ടുകളിൽ പാടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഉടനടി മാറ്റിയെടുക്കാം

കറുത്ത ചുണ്ടുകൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ചിലവർക്ക് ജന്മനാ ചുണ്ടിൽ ഇത്തിരി കറുത്തിരിക്കും അവരുടെ ശീലങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ചുണ്ടു ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് നമ്മുടെ വയസ്സ് കൂടുന്തോറും ചുണ്ട് അറിയാതെ തന്നെ കറുത്ത പോകുന്ന പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. അഭംഗി ആയിട്ട് ഇതിനെ ചെലവർക്ക് വളരെയധികം മാനസികമായ ഒരു സമ്മർദ്ദം തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ചൂണ്ടിനുള്ള കറുപ്പുകൾ. ബേസിക്കലി ഈ ഒരു ചുണ്ടിന്റെ കറുപ്പുകളെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചുണ്ടിന്റെ കറുപ്പുകൾ വരുന്നത് ആ ഒരു ഭംഗിക്കുറവിനെ നമ്മൾക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. ചുണ്ട് കറുക്കാനുള്ള ഒരു ഘടകം എന്നു പറയുന്നത് അമിതമായ സൺ എക്സ്പോർഷറാണ് അതായത് വെയില് കൊള്ളുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ മുഖം മാത്രമേ കറുക്കുന്നുള്ളൂ. ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളുടെ ചുണ്ടിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ മുഖത്ത് സംഭവിക്കുന്ന പോലെ വ്യത്യാസം.

വരുന്ന പോലെ നമ്മളുടെ ചുണ്ടുകളുടെയും കളർ വളരെയധികം മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. തരത്തിലെ ഏഷ്യൻ ചുണ്ടിലോട്ട് ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ദുശീലങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ചുറ്റുവട്ടമുള്ള എല്ലാം ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക കുറച്ചെങ്കിലും പുകവലിക്കുന്ന ശീലം ഒരുപാട് പേർക്ക് ഉണ്ട് ശീലം അമിതമായ പുകവലി അല്ലെങ്കിൽ അമിതമായ പുകവലി വേണമെന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ പുകവലിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പുകവലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് വായയിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ചെയ്ഞ്ചസ് ചുണ്ടുകളിൽ വരുന്ന നിറവ്യത്യാസത്തിന് കാരണമാവുകയും ക്രമേണ ചുണ്ടിന്റെ കളർ മെല്ലെ മെല്ലെ ആയിട്ട് ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡിലോട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പുരുഷനായാലും സ്ത്രീകൾ ആയാലും ഒരുപാട് പേര് സ്മോക്കിംഗ് ഭാഗമായിട്ട് ചുണ്ടിന്റെ കളർ വ്യത്യാസം കാണപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *