നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സങ്കടപ്പെടുന്ന സമയത്ത് വിളിക്കേണ്ട ദൈവത്തിൻറെ പേര്

വിഷ്ണു ഭഗവാൻറെ പൂർണാവതാരമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ലോകജനപാലകനാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചാൽ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ തന്റെ ഭക്തരെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണിപോലെ ഭഗവാനും കാത്തു രക്ഷിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഏത് അറ്റം വരെയും പോയി ഭഗവാൻ തൻറെ ഭക്തരെ തന്റെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള തനിക്ക് മനസ്സ് പൂർണമായിട്ടും അടുപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഭക്തനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തവാൻ സഹായിക്കും ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. പലപ്പോഴും പലർക്കും പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വന്നവരെ ഭഗവാൻ സഹായങ്ങളും മരങ്ങളും ഒക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പല രൂപത്തിൽ പല ഭാവത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണ വേഷത്തിൽ തന്നെ പല ഭക്തർക്കും ദർശനവും സാമീപ്യവും നൽകിയിട്ടുള്ള ദേവനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. അത്തരത്തിൽ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളവർ ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് വിഷമിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റും ഒരാൾക്കൂട്ടത്തിൽ നടുവിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പോലും നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെട്ടുപോകുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് ജീവിതം തന്നെ തീർന്നു.

എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്ന സമയത്ത് വിഷമത്തിന്റെ നടുക്കടലിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഒരു മന്ത്രമുണ്ട് ആ ഒരു മന്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നാമമാണ് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. ചൊല്ലുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ അരികിൽ ഭഗവാൻ വന്നു നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും നമുക്ക് ഭഗവാൻ വന്നു സഹായിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അത്രത്തോളം വിളിച്ചാൽ വിളിപ്പുറത്തുള്ള ദേവനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. ഭഗവാനെപ്പറ്റി വർണ്ണിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരം അല്ല ലക്ഷങ്ങൾ അല്ല കോടികൾ അല്ല അത്രത്തോളം വർണ്ണനകൾ നമുക്ക് വർണ്ണിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ അളക്കാൻ കഴിയാത്തവൻ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തവൻ മന്ത്ര കുതന്ത്രങ്ങളാൽ അളക്കാൻ കഴിയാത്തവൻ ദൂതരേഖ പിശാശുക്കൾക്ക് അന്ധകനായവൻ സമസ്ത ആകാശഗംഗ പിറവിയെകിയവൻ ഔഷധങ്ങളിൽ ജീവൻറെ സിദ്ധ ഔഷധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഘട്ടങ്ങളിൽ വിളിച്ചാൽ വിളിപ്പുറത്ത് എത്തി ആശ്രിതവത്സര ആകുന്നവൻ തുടങ്ങിയ പല പേരുകളും നമ്മുടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *