അരിപ്പാത്രത്തിന്റെ അടിയിൽ ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ഏറെ

ഒരു വീട് ആകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ലക്ഷ്മിദേവി ആ വീട്ടിൽ നിത്യം വസിക്കുമ്പോഴാണ് എന്താണ് ലക്ഷ്മീദേവി വസിക്കുന്ന വീട് ലക്ഷ്മി ദേവി വസിക്കുന്ന വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വീടിൻറെ വലിപ്പമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള ആഡംബരങ്ങളും ഒന്നുമല്ല ആ വീട്ടിൽ വസിക്കുന്നവർക്ക് മൂന്നുനേരം അല്ലെങ്കിൽ നാല് നേരം ആഹാരം കഴിക്കുവാനും ആഹാരം സന്തോഷത്തോടുകൂടിയും സമാധാനത്തോടെ കൂടി കഴിക്കുവാനും സാധിക്കുമ്പോഴാണ് ആ വീട് ഭാഗ്യം ചെയ്താൽ ലക്ഷ്മി കടാക്ഷം ഉള്ള വീടായിട്ട് മാറുന്നത്.വീട്ടിലെ ധാന്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗോതമ്പ് അരി അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള നമ്മൾ എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ അതെല്ലാം ലക്ഷ്മിദേവി കുടികൊള്ളുന്ന വസ്തുക്കൾ ആണ് നിർബന്ധമായും നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് അടുക്കളയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അടുക്കള അടുക്കളയോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റോർ റൂമിലും ആണ്.

ആ ഒരു അടുക്കള അല്ലെങ്കിൽ അടുക്കളയോട് ചേർന്ന് സ്റ്റോർ റൂമുകളിൽ ഈ ധാന്യം സൂക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും നിർബന്ധമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്നപൂർണേശ്വരി ദേവി ഗോപിഷ്ഠ യാഗം ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ അവതാരമാണല്ലോ പറയുന്നത് അന്നപൂർണേശ്വരി വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങിപോകുവാൻ കാരണമാകും. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനർത്ഥങ്ങൾ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വൈര്യമില്ലായ്മ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആഹാരത്തിനു മുട്ടുണ്ടാവുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദുരന്തങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ രോഗാവസ്ഥയും ഒക്കെ ഉണ്ടായി നമ്മൾ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണോ ഒരു ക്ഷേത്രം നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണോ ഒരു പൂജാമുറി നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കുന്നത് അതേ പവിത്രതയോടുകൂടി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ധാന്യങ്ങൾ വെക്കുന്നിടം നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ടുള്ളവരൊക്കെ പറയുന്നത് മുത്തശ്ശൻ മുത്തശ്ശി ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊക്കെ ധാന്യങ്ങൾ താഴെ വീണു കഴിഞ്ഞാൽ ചവിട്ടി എന്നാല് അതെ പറ്റി വഴക്ക് പറയുന്നത്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *