ഈ അഞ്ചു ഭക്ഷണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് സന്ധിവാതത്തിനുള്ള പരിഹാരം കാണാം

ഇന്ന് നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റോമട്ടോയുടെ ആസ്ട്രിസിനെ കുറിച്ചാണ്. ഒരു പേഷ്യന്റ് എന്നെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാൻ വരുകയും അവരെ എത്രത്തോളം അത് കണ്ണിനെ ബാധിച്ചു എന്നും അത് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണിന് എത്ര നല്ലതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അതുപോലെതന്നെ സ്കൂൾ ഓഫ് ടെക്നോളജിയും ചേർന്നുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുപാട് മെഡിസിൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രധാനമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പഠനങ്ങളുടെ എങ്ങനെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട അനുസരിച്ച് ബ്ലഡ് പീരിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ട് ആ സ്പെല്ലിംഗ് ഇല്ലാതാക്കുകയും ഒഴിവാക്കുകയും അവിടെ സംഭവിച്ച അല്ലെങ്കിൽ.

   
"

ജോയിൻറ്കളിൽ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ജനറേഷനും കാര്യങ്ങളും തിരിച്ചു രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്പെല്ലിങ് അതുപോലെ ഉണ്ടാകുന്ന രൂപ മാറ്റങ്ങളും തിരിച്ചു വരുന്ന രൂപത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കാണുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മികച്ച ഫലം ഈ പറയുന്ന മെഡിസിൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എത്രത്തോളം ആണ് രക്തവാദം അഥവാ സന്ധിവാതം ഫലപ്രദമാകേണ്ടത് ഇതുപോലെതന്നെ മൂന്നുവർഷമായിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് മൂന്നുമാസത്തിനുശേഷം തന്നെ അവർക്ക് അത് ക്ലിയർ ആവുകയും അവർ മെഡിസിൻ ഒക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഇത്രയും കാലം എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പോലും തോന്നിയില്ല കാരണം രാവിലെ ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റുകഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി ഫീവർ ആണ് ക്ഷീണം ക്ലാസിക്കൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവിധ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഈ ഒരു അസുഖം വന്നത് മൂലം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം അതിൻറെ പരിഹാരങ്ങൾ എല്ലാം നമുക്ക് ഒന്ന് ആദ്യമായി പരിശോധിക്കണം. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *