നമ്മുടെ കഷ്ടകാലം തീരാനായി ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ

ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് വാസ്തുപരമായിട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് താമസിക്കുന്നത് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന വീടിൻറെ വാസ്തു ശരിയല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും നമ്മൾ ഏതൊക്കെ പൂജയും വഴിപാടും ക്ഷേത്രദർശനം ഒക്കെ നടത്തിയാലും നമുക്ക് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിഹാരം നമ്മളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ജീവിതത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടാൻ ജീവിതത്തിലുള്ള ദുരിതങ്ങൾ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ രോഗ ദുരിതങ്ങൾ നമുക്കുള്ള സമ്പത്തിനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ കടബാധ്യതകൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ വീടിൻറെ വാസ്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു സത്യമാണ്.

   
"

പലരും ഈ സത്യം കാണാതെയാണ് ജ്യോത്സ്യന്മാർ എടുതും അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും വഴിപാട് കൗണ്ടറുകളിലൊക്കെ തിക്കും തിരക്കും കൂട്ടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാത്തിന്റെയും ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാസ്തുപരമായിട്ട് നമ്മുടെ വീടിനു എന്തെങ്കിലും ദോഷം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ വീടിൻറെ വടക്ക് കിഴക്കേ മൂലയെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം വാസ്തുപരമായിട്ട് എട്ട് ദിക്കുകളാണ് നമുക്കുള്ളത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കിഴക്ക് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് തെക്ക് കൂടാതെ നാല് മൂലകൾ നാലു മൂല എന്ന് പറയുമ്പോൾ വടക്ക് കിഴക്ക് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് തെക്ക് കിഴക്ക് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ്.

ഞാൻ പറയുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എല്ലാം നന്മയും കൊണ്ടുവരേണ്ട വന്നു കയറുന്ന ദിക്കാണ് വടക്ക് കിഴക്കേ അഥവാ ഈഷാനു കോണ് ഈശാന് മൂല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വടക്ക് കിഴക്കേ ദിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വരാം എന്തൊക്കെ വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *