ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ നല്ലകാലം വരാൻ പോകുന്നതിൻ്റ ആണ്

നീതിയുടെ ദേവനാണ് ശനീശ്വരൻ ലോകത്തിൽ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നതിൽ സന്തുലിതാവസ്ഥ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിൽ പ്രധാനപങ്കുവഹിക്കുന്നത് ദേവനാണ് ശനീശ്വരൻ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലെ കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ആ വ്യക്തിക്ക് നല്ല കാലം നൽകുകയും മോശ കാലം നൽകുകയും ശനീശ്വരൻ ചെയ്യുന്നത് പ്രവർത്തി അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശനി കാലം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ ഏഴരശ്ശനി കണ്ടകശ്ശനി അല്ലെങ്കിൽ ശനിദശാകാലം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നിർണയിക്കപ്പെടുന്നത് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ശനിദേവ നിർണയിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അനുഭവിച്ച മോക്ഷം.

ലഭിക്കാൻ ഉള്ള അവസരം കൂടി നൽകുന്നത് ശനീശ്വരനാണ് എന്നുള്ളതാണ് സൂര്യദേവന്റെയും ചായദേവിയുടെ മകനാണ് ശനീശ്വരൻ നവഗ്രഹങ്ങളിൽ ഈശ്വര സ്ഥാനം കല്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദേവനാണ് ശനിദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശനിദേവന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കഷ്ടതകൾ ഒഴിഞ്ഞ് നിൽകാൻ സഹായിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ശനിദേവൻ ഷമിക്കാത്തത് ആയിട്ടും 3 തെറ്റുകൾ ആണുള്ളത് ഈ തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശനിദേവന് ഒരിക്കലും നമ്മളോട് പൊറുക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് മാതാപിതാക്കളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് അവരുടെ മനസ്സ് വിഷമിപ്പിക്കുന്നത് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് അവരെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ തെറ്റ് മാതാപിതാക്കളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത്.രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യുന്നത്.

ഗുരുവിനെ നിന്ദിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ തെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിരാലംബരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്നു തെറ്റുകളും ക്ഷമിക്കുകയില്ല കൃത്യം ആയിട്ടുള്ള അ ഒരു കർമ്മഫലം ഭൂമിയിൽ തന്നെ അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ശനിദേവൻ ഒരു നിഘണ്ടുവിലുള്ള എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ശനിദേവന് ഉപാസിച്ചാൽ ശനിദേവന് എത്രത്തോളം പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നുവോ ശനിദേവന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ പറയുന്ന ശനി കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന നഷ്ടങ്ങളെ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന കർമ്മഫലങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കുറയ്ക്കുവാൻ സഹായിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കൂടുതലായി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..

https://youtu.be/3_HOh6tG9A8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *