ഷുഗർ തനിയെ നോർമൻ ആവാൻ വേണ്ടി ഇതുമാത്രം ചെയ്യൂ

ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം പ്രമേഹ രോഗികളിൽ നടക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള എക്സർസൈസ് അല്ലെങ്കിൽ വാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സർസൈസ് അതിന്റെ പുറകിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചില ടിപ്സ് എന്താണെന്ന് ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് പ്രമേഹ രോഗികൾ ഇപ്പോഴും എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യുകയും നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ആ ഒരു കാര്യം ഒരു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് കൂടുതലായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. ചെയ്യുന്ന രീതികളിൽ ഇനിയും എന്തൊക്കെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം.

അപ്പോ എക്സസൈസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പലരും പല രീതിയിലാണ് അതിൻറെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും നമ്മൾ എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കുന്ന ജിമ്മിൽ പോയി ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സസൈസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി വളരെ ഫോക്കസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സസൈസ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം ചിന്തിക്കുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല പ്രമേഹരോഗികളായിട്ട് ആദ്യം ക്ലിനിക്കിൽ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ഫോഗസ്റ്റ് ആണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ഇത് മാറ്റണം.

ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് പലപ്പോഴും ആൾക്കാരെ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. ഇത് രീതിയുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടാത്ത രീതിയിലുള്ള എക്സസൈസ് ഒന്നും അധികം കാലത്തേക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് കഴിയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഒരു എക്സസൈസും ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോവുന്നത്. ലോകത്തിൽ നടന്നിരിക്കുന്ന പഠനത്തിൽ ഏകദേശം പ്രമേഹ രോഗികളോടു ചോദിച്ചാൽ ഒരു 54 ശതമാനം ആൾക്കാരും ഒരു രീതിയിലുള്ള എക്സസൈസും ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നടക്കുന്നതേയില്ല എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *