കുടുംബം നശിച്ചുപോകും കന്നിമൂലയിൽ ഈ മൂന്നു ചെടികൾ വളർത്തിയാൽ

വാസ്തുപ്രകാരം വീടിൻറെ അഷ്ട ദിക്കുകളിൽ ഏറ്റവുമധികം പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആണ് വീടിൻറെ കന്നിമൂല എന്ന് പറയുന്നത് കന്നിമൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിസ്ഥാനപരമായി വീടിൻറെ തെക്കു പടിഞ്ഞാറ് മൂല എന്നുള്ളതാണ് എട്ടു ദിക്കുകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശക്തി ഏറിയ ദിക്ക് ആണ് വീടിൻറെ കന്നിമൂല അഥവ ഈ പറയുന്ന തെക്കുപടിഞ്ഞാറെ മൂല എന്ന് പറയുന്നു അതിൻറെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവുമധികം ഊർജ പ്രഭാവം ഏറ്റവുമധികം എനർജി ഫ്ലോ ഉള്ള ദിക്ക് ആണ് ഈ പറയുന്ന തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൂല അഥവാ കന്നിമൂല എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തു പ്രകാരം എട്ടു ദിക്കുകൾ ഉള്ളതിൽ ഏഴു ദേവൻ ആയിരിക്കെ ഈ പറയുന്ന കന്നിമൂല മാത്രമാണ് അസുരന്മാർ അധിപനായി ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്.

വാസ്തുശാസ്ത്രപ്രകാരം ഒരു ഉത്തമമായ ഭൂമി വലിയ ഇസ്വര ധീനമുള്ള മണ്ണ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പുരയിടത്തിന് തെക്കുപടിഞ്ഞാറെ മൂല അഥവാ കന്നിമൂല ഉയർന്നും ആ വീടിൻറെ അതിൻറെ എതിർവശത്തുള്ള വടക്കുകിഴക്കേ മൂല അഥവാ ഈശാനകോൺ താഴുന്നു ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭൂമിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പുരയിടം ആണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ വാസ്തുപരമായി സർവ്വൈശ്വര്യ ദായകം ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുരയിടം എന്നു പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീടിൻറെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൂലയിൽ എപ്പോഴും മണ്ണ് വെട്ടിയാലും ഉയർത്തണം ഒരു കാരണവശാലും തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൂല ഉയർന്നും വടക്കു കിഴക്ക് മൂല നിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയാറ് ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നത്.

ഒകെ വാസ്തുപരമായ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുള്ളതും വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂലയാണ് ഈ പരയുന്ന തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൂല അഥവാ കന്നിമൂല എന്നുപറയുന്നത് കന്നിമൂലയ്ക്ക് ചില സസ്യലതാദികൾ വൃക്ഷങ്ങളും യാതൊരുകാരണവശാലും വളർത്താൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വീടിൻറെ ഈ പറയുന്ന കന്നി മൂല ഭാഗത്ത് വളർത്താൻ പാടില്ല അതരത്തിൽ വളർത്തിയാൽ വീടിനു ഗൃഹനാഥനും ഒക്കെ ദോഷമായിട്ട് വന്നുഭവിക്കുന്ന ചെടികൾ ഏതാണ് ചെടികൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻതന്നെ നിങ്ങളുടെ വീടിൻറെ കന്നിമൂല ഭാഗത്തു നിന്ന് അതയത് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൂല ഭാഗത്തുണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ മാറ്റി മറ്റേതെങ്കിലും വീട്ടിലേക്ക് സ്ഥാപിക്കുകയോ റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളതാണ് കൂടുതലായി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *