ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന്റെ ഈ നാല് ലക്ഷണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക

സ്ത്രീകളെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന രോഗമാണ് ബ്രെസ്റ്റ് ക്യാൻസർ സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമല്ല പുരുഷന്മാർക്കും ബ്രെസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വരാൻ എന്ന കാര്യം അറിയില്ല. ബ്രെസ്റ്റ് ക്യാൻസർ കൂടുന്നത് തന്നെ ഇന്ത്യക്കാരിൽ ബ്രെസ്റ്റ് കാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതാണ് വിഷമിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം അമേരിക്കയിലെ കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്നത് ബ്രെസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വരുന്ന ആവറേജ് പ്രായം 62 വയസ്സാണ് എന്നാണ് പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ അത് 46 വയസ്സാണ്. അതായത് ഏകദേശം 16 വർഷം മുമ്പ് ഈ രോഗം നമുക്ക് വരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ ഉള്ളിലൂടെ ഈ ബ്രെസ്റ്റ് മാറ്റുകയും എല്ലാം തെറാപ്പികളും ചെയ്തു ചെയ്താലും ചിലരിൽ രോഗം വീണ്ടും.

കാരണമെന്താണ് ബ്രെസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വർധിക്കാൻ കാരണം ജീവിതശൈലിലെ വ്യതിയാനം ആണ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എങ്കിലും ബ്രസ്റ്റ് കാൻസർ ചികിത്സയിൽ ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നില്ല ക്യാൻസറിന്റെ അടിസ്ഥാന കാരണമായ ജീവിതശൈലി അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രമേ ബ്രെസ്റ്റ് കാൻസർ വരാതെ നോക്കാനും ഒരിക്കൽ വന്നവർക്കും വീണ്ടും വരാതെ നോക്കാനും സാധിക്കും.

സ്ഥലത്തിൽ കാൻസർ ഉണ്ടാകാൻ കാരണമെന്താണ്? സ്തന കാൻസർ ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകളുടെ റേഡിയേഷന്റെയും ഓപ്പറേഷനുകളുടെയും പരിമിതികളും പാർശ്വഫലങ്ങളും എന്തൊക്കെ? ജീവിതശൈലിയും സ്തന ക്യാൻസറുമായുള്ള ബന്ധം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ സ്തന കാൻസറിന് പ്രതിരോധിക്കാനും അതിജീവിക്കാനും നമുക്ക് കഴിയും. ബ്രെസ്റ്റിന് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ശരിക്ക് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഈ ബ്രസ്റ്റ് പാൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗ്രന്ഥികളാണ് അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലവർ പോലെ ഒരു ലോട്ടസ് ഫ്ലവർ പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *