നമ്മുടെ പൂജാമുറിയിൽ ഈ പത്ത് ഫോട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ദോഷങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്

ഒരു വീട് ആകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസപ്രകാരം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാണ് അതിൽ ആദ്യത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൂജാമുറി രണ്ടാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തുളസിത്തറ 3 എന്ന് പറയുന്നത് ദിവസവും കത്തിക്കുന്ന ഒരു നിലവിളക്ക് ഈ മൂന്നു കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആണ് ഒരു വീട് സമ്പൂർണ്ണമാകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. പൂജാമുറിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടദേവി ദേവന്മാരുടെ ചിത്രങ്ങൾ വിഗ്രഹങ്ങൾ അതുപോലെതന്നെ രാമായണം ഭഗവത്ഗീത ദേവി മാഹാത്മ്യം ലളിതാസഹസ്രനാമം നാരായണീയം പോലുള്ള വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായി സൂക്ഷിക്കണം. ചിത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വിഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ വയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ ശരിയായിട്ടാണോ ശരിയായ ആ ഒരു ചിത്രങ്ങളാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ വയ്ക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പല വീടുകളും സന്ദർശിക്കാൻ ഇടയാവുന്ന സമയത്ത് വാസ്തുപരമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും.

കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ആരാധിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്ത ചില ദേവി ദേവന്മാരുടെ ചില പ്രത്യേക ഭാവത്തിലുള്ള ചില പ്രത്യേക ദേവി ദേവൻ പാടില്ലാത്ത വീട്ടിനുള്ളിൽ വെച്ച് ആരാധിക്കുകയും ദിവസവും വിളക്ക് കൊളുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും കാണാറുണ്ട്. ഗുണമല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗുണത്തേക്കാളൊക്കെ ഇരട്ടി ദോഷമാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പരാജവിഗ്രഹമാണ് ഉഗ്ര രൂപത്തിലുള്ള സർവ്വവും നശിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സംഹാര രൂപത്തിലൊക്കെയുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങളും താണ്ഡവമാടുന്ന ചിത്രവും അല്ലെങ്കിൽ വിഗ്രഹവും ഒക്കെ പൂജാമുറിയിൽ വെച്ച് ആരാധിക്കൽ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അത് സൃഷ്ടിയുടെ ഒരു രൂപമല്ല സകലതിനെയും നശിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഉഗ്ര രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിഗ്രഹമാണ് നടരാജ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *