നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെ രേഖകൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഭാഗ്യം തിരിച്ചറിയാം

ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഹസ്തരേഖാശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചാണ് ലോകം മുഴുവൻ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവചന ശാസ്ത്രമാണ് ഹസ്തരേഖാശാസ്ത്രം എന്നു പറയുന്നത് ഒരുപാട് പാരമ്പര്യ അവകാശപ്പെടാനുള്ള നമ്മളുടെ കൈപ്പത്തിയിലെ വിരലുകളുടെയും നഖങ്ങളുടെയും സർവ്വോപരി കൈപ്പടത്തിലെ രേഖകളുടെ ഒക്കെ സവിശേഷതകൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ ഭാവി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൻറെ ഫലം പ്രവചിക്കുന്ന ശാസ്ത്രമാണ് ഹസ്തരേഖാശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ തന്നെ കൈപ്പത്തിയിലെ രേഖകൾ വച്ച് ചില പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള രൂപങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില പ്രത്യേകത രീതിയിലുള്ള ഷേപ്പുകൾ ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഓരോ തരത്തിലുള്ള ഫലവും പ്രാധാന്യവും കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലുള്ള ലെറ്റേഴ്സും ആയിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ എം വി എക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ നമ്മളുടെ കൈ രേഖയിലുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം ഉള്ളതാണ് അത് വളരെയധികം ഫലം ഭാഗ്യം കൊണ്ടു വരുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻറെ അതുമൂലം നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ഭാഗ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ദോഷമുണ്ടോ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത്.

ആദ്യം തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ അക്ഷരമായ നമ്മളുടെ കൈയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എം എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരം നമ്മുടെ കൈവെള്ളയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ പുരുഷന്മാർക്ക് വലതു കൈയും സ്ത്രീകൾക്ക് ഇടതു കൈയുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കൈവെള്ളയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രേഖകൾ ചേർന്ന് എം എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരം ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഫലം എന്നുള്ളത് ആദ്യം പരിശോധിക്കാം.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *