ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തുന്നതിന്റെ ഫലം ഉറപ്പിക്കാം

ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ഷേത്രദർശനം പൂർണഫലം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തീർച്ചയായും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. നമുക്ക് പലപ്പോഴും അറിയാതെ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വിഷമങ്ങളും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അഭയം പ്രാപിക്കുന്ന ഈശ്വരനിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്കാണ് ക്ഷേത്രം അധികം ത്രയമാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു നാശം വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ദുഃഖം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സങ്കടം അല്ലെങ്കിൽ താങ്ങാനാവാത്ത ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ മാനസിക പ്രയാസം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓടി പോകുന്നതാണ് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിലെ ദേവനെ ദേവിയോ പോയി.

   
"

പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോടുകൂടി ആ ചൈതന്യം നമ്മളിലേക്ക് വന്നു പതിക്കുകയും നമുക്ക് പ്രശ്നപരിഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു ചിട്ടകൾ ഉണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഏതുതരത്തിൽ നമ്മൾ പോകണം എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ പാലിച്ചു പോരേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും പലരും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം പലപ്പോഴും ഓടിപ്പോയി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന്.

ദൈവത്തിന് കണ്ടു പോകുന്നവരാണ് പലരും എന്നാൽ പലപ്പോഴും ലഭിക്കാറില്ല ഫലം ലഭിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ട് എനിക്ക് ഫലം ലഭിച്ചില്ല എന്ന് പറയും എന്നാൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ അതിന്റേതായ വെച്ചുപുലർത്തേണ്ട ചില മര്യാദകളും ചില ചെയ്തികളും ഉണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ പോവുകയാണെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റേതായ ഉയർച്ചയും ഐശ്വര്യവും ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷവും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *