മറവി എന്ന രോഗത്തിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ തിരിച്ചറിയണം

മറവിരോഗം നമ്മളെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു രോഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എങ്കിലും പഠനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 5% ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മറവിരോഗം 60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർക്കാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്നത് എങ്കിലും ചെറുപ്പക്കാരനും കണ്ടു വരാറുണ്ട് ഈ മറവിരോഗം എന്താണെന്നറിയില്ല. ഒരു കാര്യം കാണുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഭാഗത്ത് അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു ആ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ഭാഗം മാത്രമേ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഓർത്തെടുക്കാനായി സാധിക്കുകയുള്ളൂ കാണുന്നുണ്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതല്ലാതെ സേവ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല.

അതായത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം സേവ് ചെയ്യാതെ പിന്നെ തിരിച്ചു എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതേപോലെ ബ്രയിനിലും ഇതേ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് അവിടെ സേവ് ബട്ടൻ പോയി സേവ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓരോ ലെയർ ലെയർ ലെയറായിട്ടാണ്. അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോർമാറ്റ് വെക്കുന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ മറന്നു പക്ഷേ അവരുടെ അകത്തുള്ള ഓർമ്മകൾ ഏറ്റവും ചെറുപ്പം കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരിക്കലും നശിച്ചു രാവിലെ കഴിച്ചത് മറന്നു പോയെങ്കിലും ഏത് സ്കൂളിലാ പഠിച്ചിരുന്നത് കൂട്ടുകാരൻറെ പേര് എന്താണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൃത്യമായി പറയുകയും ചെയ്യും.

ഓർമ്മയുടെ അറേഞ്ച് മെൻറ് ആണ് അടിക്കു വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു അറേഞ്ച് ചുരുങ്ങുന്നതോറും പുറത്തുനിന്നുള്ള മറന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്.ഒരു മറുപടി രോഗത്തിന് ലക്ഷങ്ങൾ എന്താ എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും സാധനങ്ങളുടെ കൊണ്ട് വെക്കും മറന്നോ എപ്പോഴും കണ്ണാടി ആണെങ്കിൽ ഒരു സംശയം തോന്നണം ഇത് മറവി രോഗമാണോ എന്നുള്ളത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *