നമ്മുടെ കുടുംബ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഈ വഴിപാടുകൾ ചെയ്തു നോക്കൂ

ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രാരാബ്ദങ്ങളും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓടിപ്പോകുന്നത് ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്കാണ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കും ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ള ദേവൻ എവിടെയാണ് ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ള ദേവി എവിടെയാണ് നമ്മൾ സുഹൃത്തുക്കളുടെ അടുത്തും പരിചയക്കാരെടുത്തും ബന്ധുക്കൾ ചോദിക്കും എവിടെ പോയ കാര്യം നടക്കും. ഇതെല്ലാം ചെയ്തു വരും എന്നാൽ നമ്മളെല്ലാരും കാണാതെ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെയൊക്കെ കാൾ ഉപരിതൊന്നും തെറ്റാണെന്നല്ല പറയുന്നത് എല്ലാം ശക്തിയുള്ള തന്നെയാണ് വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുന്നത് തെറ്റില്ല നമുക്ക് എല്ലാ ഐശ്വര്യം തരുന്ന ഒരു ദേവത ഉണ്ടായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദൈവസാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മളത് വിട്ടു കളഞ്ഞിട്ടാണ്.

   

പലപ്പോഴും മറ്റുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്കും വലിയ വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങൾ തേടിയും നമ്മൾ പോകുന്നത്.വരുന്നത് നമുക്ക് പാരമ്പര്യമായി വന്നുചേരുന്ന നമ്മുടെ കുടുംബദേവത അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ചാണ് കുടുംബ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന വഴിപാടുകൾ നിങ്ങൾ നിത്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നിനും ഒരു കുറവ് ഉണ്ടാവില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടം സാധ്യത നിങ്ങൾക്ക് വന്നാലും നിങ്ങളുടെ കുടുംബദേവ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ സംരക്ഷണ വലയത്തിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബദേവത നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി.

നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതിൽ സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളമിങ്ങോളമുള്ള ലോകപ്രശസ്തമായ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഒന്നു നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ സാധിച്ചില്ല നിങ്ങളുടെ സമയം അതിന് അനുവദിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ അതെല്ലാം പരിഹരിച്ച് നിങ്ങടെ കൂടെ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സറിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും. കുടുംബദേവത അങ്ങനെ കാണാറില്ല ഒരു ചെറിയ അമ്പലത്തിൽ പലരും അതിനെ അങ്ങ് അതിനെ അവഗണിക്കുകയാണ് അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *