നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന പ്രസാദവും പൂവും സൂക്ഷിക്കേണ്ടതെങ്ങനെ

ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ പോയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള വഴിപാടുകളും പ്രാർത്ഥനകളും പൂജകളും പുഷ്പാഞ്ജലി അർച്ചന നടത്താനുണ്ട് പ്രസാദം വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് പലരും പല അഭിപ്രായം പറയുന്നു ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ലാന്ന് ചിലർ പറയുന്നു ചിലർ പറയുന്നു കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇന്നയിടത്ത് വയ്ക്കാൻ പാടില്ല എന്നേടടുത്തു വച്ചാൽ ദോഷം പൂജാമുറിയിൽ വച്ചാൽ ദോഷം അവിടെ വച്ചാൽ ദോഷമെവിടെവെച്ച് എന്താണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള മറുപടി എന്താണ് പ്രസാദം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ചെയ്യേണ്ട യഥാവിധി എന്നുള്ളത് പറയാൻ ആണ് പോകുന്നത്.

   
"

ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി പലതരത്തിലുള്ള പൂജകൾക്കും വഴിപാടുകൾക്കൊക്കെ രസീത് ആക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ തന്ത്രി അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാരി എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ നമ്മളുടെ പേര് നാള് വിവരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് പുഷ്പാഞ്ജലി പ്രത്യേക പൂജയോ വഴിപാടും നമ്മുടെ പേര് പറഞ്ഞു ചൊല്ലി അതിന് അനുബന്ധമായ ഒരു നാമങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും മന്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ദേവന് അർപ്പിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ ഒരംശമാണ് നമുക്ക് പ്രസാദമായിട്ട് നൽകുന്നത്. അത് പൂക്കൾ ആവാം ദ്രവ്യങ്ങൾ ആകാം എന്തുമാകാം അർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് നിർമ്മാല്യമായി മാറുന്നു അതിൻറെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമുക്ക് പ്രസാദം ആയിട്ട് തരുന്നത്. ഒരു വസ്തു ദേവൻ അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നീട് നിർമാല്യമായി.

അത് പിന്നീട് മറ്റൊരു ദേവനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ദേവി മറ്റൊരു ക്ഷേത്രത്തിലോ ആ ഒരു വസ്തുക്കൾ അർപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ക്ഷേത്രമെല്ലാം വലം വച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവസാനം പോരുന്നതിനു മുമ്പായിട്ട് വേണം പ്രസാദം വാങ്ങാൻ എന്നുള്ളത് കാരണം പ്രസാദം വാങ്ങി നമ്മൾ അണിഞ്ഞു നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിഞ്ഞ് ദേവനെ നോക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പൂക്കളും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ബാക്കി ചന്ദനം ആയാലും മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ അവിടെത്തന്നെ വെച്ചിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല വലിയ ദോഷമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *