ഈ വസ്തുക്കൾ നമ്മുടെ കുടുംബം നശിപ്പിക്കും ഉറപ്പാണ്

ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചില വസ്തുക്കളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ വസ്തുക്കൾ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും കയ്യിൽ അത് വാങ്ങാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് കയ്യിൽ വാങ്ങിയാൽ നമുക്ക് അവരുടെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളും ദുഷ്കാലങ്ങളും വന്നുചേരും എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസം എന്തൊക്കെ വസ്തുക്കളാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വാങ്ങാൻ പാടില്ലാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്ത ദോഷമായി തീരുന്നത് എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി നശിക്കണമെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ചിലർ നൽകുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ വസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ.

   
"

എള്ള് ആണ് യാതൊരു കാരണവശാലും മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് ദാനമായിട്ട് നൽകാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു വസ്തുവാണ് ഒരിക്കലും നൽകാൻ പാടില്ല അവർക്കുള്ള ദോഷഫലങ്ങൾ എല്ലാം ആ വാങ്ങുന്നതാണ് ആരെങ്കിലും നിനക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഒരിക്കലും അത് ദാനമായിട്ട് സ്വീകരിക്കരുത് വേണമെന്ന് കരുതി തന്നെ പഴയ തലമുറ ചെയ്യുമായിരുന്നു സമ്പ്രദായം നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെഎള്ള് ഒരിക്കലും ഒരു കൈയിൽനിന്ന് മറ്റൊരു കൈയിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അഥവാ തീരെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത വ്യക്തികളാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റുന്നില്ല.

നിവൃത്തിയില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഇത്തരത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീരെ ഒഴിവാക്കാൻ മാത്രം അവരോട് അത് വീടിൻറെ അവിടെ മേശപ്പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും വെക്കാൻ ആയിട്ട് പറയാം പറഞ്ഞതിനുശേഷം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഒരു രൂപയെങ്കിലും അവരുടെ കയ്യിൽ എടുത്തു കൊടുക്കാം. നമ്മൾ സ്വീകരിക്കരുത് ഒരു രൂപയെങ്കിലും കാശായിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അത് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുന്ന രീതിയിൽ ആക്കി അത് വാങ്ങുക അവരെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുക അറിയാതെ കൂടെയായിരിക്കും കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *