നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ വയറിന്റെ കാൻസറിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ

ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ക്യാൻസർ എന്നുപറയുന്ന ഒരു പേര് ഒത്തിരിയേറെ സ്ഥലങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ എവിടെയോ നമ്മുടെ ക്യാൻസർ പഞ്ചായത്തിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം വീടുകളിലൊക്കെ എത്രപേർക്ക് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുടുംബത്തിലെ ക്യാൻസർ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കിൾ ക്യാൻസർ വന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം പുതിയ രോഗങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴാണ് ക്യാൻസർ ഇത്രയും വന്നത് പറയാറുണ്ട് എന്തായാലും.

   
"

ഓരോ ഭൂരിഭാഗം കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് സാധാരണ അസുഖമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ക്യാൻസർ. പണ്ടൊക്കെ ടിബി വന്ന കഴിഞ്ഞു ഇനി വേറെ ഒന്നുമില്ല കാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് ഭയങ്കര വലിയൊരു കാര്യമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാൻസർ പക്ഷേ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് റേഡിയേഷൻസ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്നതാണ്. അതേപോലെ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളിലും വലിയൊരു സംഭവമായിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് നിസ്സാരമായിട്ടാണ്.

ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് ക്യാൻസർ ഉള്ള ഒരാൾ മാത്രമല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് അവരുടെ കൂടെയുള്ള ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ ബന്ധുക്കാരായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പല ആളുകളുടെ ജോലി രാജി വെച്ച് വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള മാനസികമായ സമ്പർക്കം ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭക്ഷണം രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മുടെ ഒരു ക്യാൻസർ രോഗിയെ വീട്ടിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ സംഭവിക്കും.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *