നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇല തിരഞ്ഞെടുക്കൂ ശേഷം പറയാം

അതായത് ഒന്ന് ഈ പറയുന്ന ഒന്ന് വെറ്റില ഇല രണ്ട് കൂവളത്തിലെ 3 തുളസിയില നാല് ആലില ഇന്നാലിലകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മനസ്സിൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടൊന്നു തെരഞ്ഞെടുക്കുക ഇനി ഈ ഇലയാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ ആയിട്ട് എനിക്ക് അട്രാക്ഷൻ തോന്നിയത് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം തോന്നിയത് ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രിയമെന്ന് തോന്നുന്ന മനസ്സിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. വെറ്റിലയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ പരിശുദ്ധമായ വളരെ പവിത്രമായിട്ടുള്ള വളരെ ഒരു വലിയ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന വിശ്വാസങ്ങളിൽ വലിയ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നവര് എന്ന് പറയുന്നത്.

   
"

തെരഞ്ഞെടുത്തത് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹിച്ച അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉള്ള ഒരു ആഗ്രഹം പ്രയാസമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ വരാൻ പോകുന്നതായി കാണുന്നു പെട്ടന്ന് നടക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഉത്തരം. സമയം. എല്ലാം ഈശ്വരാധീനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയായിരിക്കും.

ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് തടസ്സങ്ങൾ ഒരുപാട് കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നടന്നുകിട്ടാനുള്ള വഴി തുറന്ന് ലഭിക്കുന്നതും ആണ് കുടുംബദേവതയുടെ പ്രീതി നിങ്ങളുടെ കുടുംബക്ഷേത്രം എവിടെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബ ക്ഷേത്രം ഏതാണോ ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ലോകത്തിൻറെ മുഴുവൻ മാതാവാണ് ഭദ്രകാളി എന്ന് പറയുന്നത് ഭദ്രകാളി അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കുടുംബദേവതയായി മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് സ്വന്തം അമ്മയായിട്ട് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് ആ ഒരു ക്ഷേത്രം ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുക.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *