നിങ്ങളുടെ നാളിന് അനുസരിച്ച് ഉള്ള വീട്ടിലും വളർത്തി നോക്കൂ ശേഷം സംഭവിക്കുന്നത് അറിയാം

27 നക്ഷത്രങ്ങളാണ് ജ്യോതിഷ പ്രകാരം നമുക്കുള്ളത് അശ്വതിയിൽ തുടങ്ങി രേവതി വരെയുള്ള 27 നക്ഷത്രങ്ങൾ ഈ 27 നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും 27 പുഷ്പങ്ങൾ ഭാഗ്യപുഷ്പങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ചെടികളും പുഷ്പങ്ങളും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നട്ടുവളർത്തുകയാണ് ആ നക്ഷത്ര ജാതകൻ വീട്ടിലുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർവ ഐശ്വര്യമാണ് ഫലമായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് നിങ്ങളുടെ നാളിൻറെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നക്ഷത്രത്തിന്റെ ആ ഭാഗ്യ പുഷ്പം ഏതാണ് എന്നുള്ളത് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. 27 നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അശ്വതി നക്ഷത്രമാണ് അശ്വതി നക്ഷത്രത്തിന്റെ പൂവ് എന്ന് പറയുന്നത്.

ചുവന്ന അരുളിയാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ചുവന്ന അരളിപ്പൂവ് അരളിയാണ് അശ്വതി നക്ഷത്രത്തിന്റെ പുഷ്പമായിട്ട് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ നക്ഷത്രം ഭരണി നക്ഷത്രം ആണ് ഭരണി നക്ഷത്രത്തിന്റെ പൂവ് എന്ന് പറയുന്നത് തെച്ചിപ്പൂവാണ് തെറ്റി തെറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ദേവിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പൂവ് ആയിട്ടുള്ള തെച്ചിപ്പൂവാണ്. കാർത്തിക നക്ഷത്രത്തിന്റെ ഭാഗ്യ പൂവ് അല്ലെങ്കിൽ കാർത്തിക നക്ഷത്രക്കാർ വീട്ടിൽ നിർബന്ധമായും വളർത്തിയിരിക്കേണ്ട പൂവ് എന്ന് പറയുന്നത് മന്ദാരമാണ് പൂവാണ് ഇവരുടെ ഭാഗ്യ പൂവായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത്.നാലാമത്തെ നക്ഷത്രം.

രോഹിണി നക്ഷത്രത്തിന്റെ പൂവ് എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണഗിരീടം എന്ന് പറയുന്ന പുഷ്പമാണ്.അടുത്ത നക്ഷത്രത്തിന്റെ പൂവ് എന്ന് പറയുന്നത് ജമന്തിയാണ് ജമന്തി പൂവാണ് മകയിരം വീട്ടിൽ നിർബന്ധമായും വളർത്തേണ്ട പൂച്ചെടി എന്ന് പറയുന്നത്. തിരുവാതിര നക്ഷത്രത്തിന്റെ ചെടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് നന്ത്യാർവട്ടമാണ് ഈ പറയുന്ന തിരുവാതിര നക്ഷത്രത്തിന്റെ പൂവ് പൂച്ചെടി എന്ന് പറയുന്നത്.പുണർതം നക്ഷത്രക്കാരുടെ ഭാഗ്യ പൂവ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നക്ഷത്രത്തിന്റെ പൂവ് എന്ന് പറയുന്നത് മഞ്ഞ അരളിയാണ്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *