ബിപിയും കൊളസ്ട്രോളും മാറ്റാനായുള്ള ചില വ്യായാമങ്ങൾ

ഇന്ന് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വിഷയം യോഗ എന്നത് ചികിത്സയും എങ്ങനെ ഉൾപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ 35 ൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് യോഗയും കൂടെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു ചികിത്സയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ആസ്മ അലർജി രോഗങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തുവരുന്നത്. എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും കഴിഞ്ഞ എന്റെ ഈ വർഷത്തെ യോഗായുമായിട്ടുള്ള എൻറെ ചികിത്സ അനുഭവങ്ങളിൽ വിവരിക്കാൻ വാക്കുകളില്ല എനിക്ക് കിട്ടിയത് അറിയാം എന്നുള്ള വസ്തുത അവർക്ക് ഒരു പ്രചോദനമായിട്ടാണ് പറയാറുള്ളത്.

എല്ലാ ചികിത്സാരീതി ഉപയോഗിക്കാം. അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിനും അവരുടെ രോഗാവസ്ഥയ്ക്കും അവരുടെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് യോഗ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ യോഗയും ചികിത്സ ശാസ്ത്രത്തെ പറ്റി അറിവുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ അത് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കൊടുത്തുകഴിഞ്ഞു ഉദാഹരണത്തിന് ശിർശാശനം ഒരു സ്പോണ്ടിലോസിസ് ഉള്ള രോഗിക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ.

ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു പ്രധാന ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു സ്പൈനൽ കോഡ് അവിടെയാണ് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഡോക്ടർക്ക് മാത്രമേ ഒരു യോഗ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ. ഇവിടെ വളരെയധികം പഠനം നടത്തി പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് പഴക്കമുള്ള മനസ്സ് നമുക്ക് ഇന്നും കാര്യമായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ദുഃഖകരമായ സത്യമാണ് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കോഴ്സുകൾക്കും എൻറെ ഭാഗമായിട്ട് യോഗ അക്കാഡമിക് ആയിട്ട് പരീക്ഷസഹിതം ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *