നിങ്ങളുടെ കറുത്ത പാടുകൾ മാറിപ്പോവാനായി ചെയ്യേണ്ടത്

പൊതുവായി പറയാറുണ്ട് മുഖമാണ് മനുഷ്യൻറെ മനസ്സിൻറെ കണ്ണാടി അതുപോലെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യത്തിന്റെ ഒരു കണ്ണാടിയാണ് നമ്മുടെ സ്കിൻ വരുന്ന പല മാറ്റങ്ങളും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ലോകാവസ്ഥയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ പലപ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ മുകളിൽ ശരീരത്തിന് വരുന്ന സ്കിന്നിന് വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് പരസ്യങ്ങൾ കാണുന്ന പല മരുന്നുകളും വാരിത്തേച്ച് ഈ കണ്ടീഷൻസ് മോശമാകാറുണ്ട് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും മാത്രമായിട്ട് ചുരുങ്ങുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ആയിട്ട് കണക്കാക്കരുത്.

   
"

പലപ്പോഴും അത് പല രോഗങ്ങളുടെയും ഇൻഡിക്കേഷൻ ആയിട്ടാണ് വരാറുള്ളത് ഇന്ന് നമുക്ക് സ്കിന്നിന്റെ മുകളിൽ വരുന്ന ചില കണ്ടീഷൻസും ആ കണ്ടീഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യവും ആയിട്ടും ശരീരത്തിലെ ചില അവയവങ്ങളുമായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് കാണാം. ശരീരത്തിന് നിറം കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കവികൾ പറയുന്നതുപോലെ ഏഴഴകുള്ള കറുപ്പായാലും വിദേശികളും വളരെ നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ടാങ്ക് കളർ ശരീരത്തിന് തരുന്നത്.

എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർണ്ണ വസ്തുവാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നിറത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത് അനുസരിച്ച് ഇരുന്നു നിറവും അനുസരിച്ച് എന്താണ് പലപ്പോഴും വിദേശികളൊക്കെ കാശുമുടക്കി നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ വന്ന് വെയിൽ കിടന്ന് ഉണ്ടാക്കി മാറ്റുന്നത്. മറ്റൊരു വസ്തുവാണ് കേരാട്ടിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൊടുക്കുന്നത് വ്യത്യാസങ്ങളും പല നിറവ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ടാകാം. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *