ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ക്രിയാറ്റിൻ കൂടുന്നതിന്റെ മാത്രമാണ്

പേടിയോട് കൂടി നോക്കി കാണുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്നമാണ് കിഡ്നി രോഗങ്ങൾ. ഈ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ വിചാരം വൃക്കരോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് പലപ്പോഴും ഡയബറ്റിസിന്‍റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടാണ് പ്രമേഹ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് മാത്രമാണ് എന്നുള്ളതാണ്.

   
"

പ്രമേഹ രോഗികൾ മാത്രമാണ് കുറെ ഒത്തിരി കാലത്തെ പഴക്കം വന്ന പ്രമേഹ രോഗികളാണ് പലപ്പോഴും ക്രിയാറ്റിന് ചെക്ക് ചെയ്യാറുള്ളത്. മാത്രമല്ല ഈ പറയുന്ന കിഡ്നി രോഗം ഉണ്ടാവുന്നത് വളരെ വലിയൊരു തോന്നൽ ഒത്തിരി കാലങ്ങളോളം ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉണ്ടായ ഒരു വ്യക്തിക്കും ഈ പറയുന്ന കിഡ്നി രോഗത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നോർമലി നമ്മുടെ രക്തത്തിലെ ക്രിയാറ്റിന്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ് 6 മുതൽ 1.2 വരെയാണ് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാവും എന്ന് പറയുന്നത് .

5 മാത്രമാണ് പലരും വിചാരിക്കുന്നത് രണ്ടക്ക വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തൂ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിയാറ്റിന് അത്ര വലിയ ഹൈക്കല്ല വളരെ കൂടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു തെറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കിഡ്നിയുടെ പ്രവർത്തനം ഏറെക്കുറെ 50 ശതമാനത്തോളം കുറഞ്ഞു എന്ന് ഒരു ധാരണയിലേക്ക് എത്തേണ്ടി വരും. പലപ്പോഴും ക്രിയാറ്റിന് 1.3 എത്തുക അല്ലെങ്കിൽ 1.4 ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു അസംഷനിലേക്ക് എത്തുക.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *