നിങ്ങൾ അലമാരയുടെ മുകളിൽ ഇത് വയ്ക്കാറുണ്ടോ എങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക

നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ലക്ഷ്മിദേവിയുടെ വാസ സ്ഥാനമാണ് വീട്ടിലെ അലമാര എന്ന് പറയുന്നത് നാലു വസ്തുക്കൾ നിങ്ങൾ വയ്ക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും എല്ലാം വർദ്ധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ധനവരവ് വർദ്ധിക്കും ഒരിക്കലും അന്നം മുട്ടില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പണം നേടാനുള്ള ധനം നേടാനുള്ള സ്വർണം നേടാനുള്ള ഒക്കെ പുതിയ വഴികൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തുറന്നു കിട്ടും പുതിയ മാർഗ്ഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വന്നുചേരും അതിലൂടെ ധനം കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നുചേരും.

   
"

എന്നതാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നിർബന്ധമായും നിങ്ങളുടെ അലമാരയ്ക്കുള്ളിൽ വയ്ക്കേണ്ട ആ നാല് വസ്തുക്കൾ സർവ്വ ഐശ്വര്യം നൽകുന്ന ആ നാല് വസ്തുക്കൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്.അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അലമാര വയ്ക്കാൻ ആയിട്ട് ഏറ്റവും ഉത്തമമായുള്ള ഇടം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത്.

വീടിൻറെ കന്നിമൂലയാണ് വീടിൻറെ കന്നിമൂലയ്ക്ക് ബെഡ്റൂമിൽ ആണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന അലമാര അല്ലെങ്കിൽ പണപ്പെട്ടി ലോക്കൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് വീടിൻറെ കന്നിമൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീടിൻറെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൂല വീടിന്റെ തെക്ക് ഭാഗവും വീടിൻറെ പടിഞ്ഞാറെ ഭാഗവും കൂടെ ചേരുന്ന ആ മൂലം സാധാരണയായി കേരള വാസ്തുപ്രകാരം വീടിൻറെ പ്രധാന കിടപ്പുമുറി അല്ലെങ്കിൽ ബെഡ്റൂം മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം വരുന്നത് ഈ പറയുന്ന കന്നിമൂലക്ക് ആയിരിക്കും.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *