നിങ്ങൾ വിളക്ക് കത്തിക്കേണ്ട രീതി

നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് കത്തിക്കുന്ന നിലവിളക്ക് നിലവിളക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സർവ്വ ദേവി ദേവന്മാരുടെ സംഗമസ്ഥാനമാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലും പോയില്ലെങ്കിലും ഒരു പ്രാർത്ഥന ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ദിവസവും സന്ധ്യയ്ക്കും നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി അതിനുമുന്നിലിരുന്ന് നാമങ്ങൾ ജപിക്കണം എല്ലാ ദേവി ദേവന്മാരുടെയും അനുഗ്രഹം നമുക്ക് ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നിലവിളക്കിന്റെ അടിഭാഗത്ത് ബ്രഹ്മാവും തണ്ടിൽ മഹാവിഷ്ണുവും മുകൾഭാഗത്ത് സാക്ഷാൽ പരമശിവനും കുടികൊള്ളുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം. സരസ്വതി ദേവിയും ആ നാളത്തിന്റെ ചൂട് പാർവതി ദേവിയും ശ്രീപാർവതിയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്.

   
"

പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നിലവിളക്കിന് തിരിയിടുമ്പോൾ സൂര്യ സങ്കല്പത്തിൽ വേണം എന്നുള്ളതാണ് സങ്കല്പം അതായത് രാവിലെ അതായത് പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മൾ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുന്ന സമയത്ത് ഒരു തിരിയിട്ട് വേണം കത്തിക്കാൻ ആയിട്ട് അതേസമയം സന്ധ്യയ്ക്ക് നമ്മൾ നിലവിളക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് തിരിയിട്ട് വേണം കത്തിക്കാൻ ആയിട്ട്.ഇതിൻറെ ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് സങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നത്.

രാവിലെ സൂര്യൻ കിഴക്ക് നിന്ന് ഉദിച്ചുയരുന്നു കിഴക്കോട്ട് തിരിയിട്ട് ഒരു തിരിയിട്ട് കത്തിക്കുന്നു വൈകുന്നേരം ആകുന്ന സമയത്ത് സന്ധ്യയ്ക്ക് രണ്ട് തിരിയിട്ട് കത്തിക്കുന്നു പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് വന്ന് അസ്തമിക്കുന്നു അപ്പം രണ്ടാമത് പടിഞ്ഞാറോട്ട് കൂടിയിരുന്നു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിലവിളക്ക് കൊളുത്താൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലും ഏറ്റവും ഐശ്വര്യം കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *