ഈ അഞ്ചു തെറ്റുകൾ ഒരിക്കലും ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുക

ഒരു ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. മറ്റു ചിലർ പറയാറുണ്ട് പരാതിയായിട്ടാണ് പറയാറ് തിരുമേനി എത്ര ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തിയിട്ടും ഫലം കിട്ടുന്നില്ല എന്താ ചെയ്യുക രണ്ടിനും ഒരു ഉത്തരമാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ്.

   
"

അതായത് ഒരു ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഒരുപാട്അതായത് ഒരു ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ മലയാളികൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ധാരാളമായിട്ട് തെറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥന രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ കാണാറുണ്ട് പലതും അറിവില്ലായ്മ ഉണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്.

അതായത് പറഞ്ഞുകൊടുക്കാനും അറിയാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കാനോ അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് പലരുടെയും അറിയാതെയാണ് ഈ തെറ്റുകൾ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ഷേത്രദർശനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ചില രീതികളുണ്ട് ചില പ്രാർത്ഥന മുറകൾ ഉണ്ട് അല്ലാതെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഫലം ലഭിക്കണം എന്നില്ല.

അത് ദോഷമായിട്ട് വന്ന ഇരട്ടിക്ക് ദോഷമായിട്ട് വന്നു ഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള തെറ്റുകളാണ് ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ മാറ്റി ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *