നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം നടക്കാൻ ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത്

നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും സഫലീകരിച്ചു തരുന്ന നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ദേവീക്ഷേത്രത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വഴിപാട്.ദേവീക്ഷേത്രത്തിലാണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏതു ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ ദേവി സങ്കല്പത്തിലുള്ള ഏത് ക്ഷേത്രത്തിലും ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തമം.

   
"

അത് ഭദ്രകാളി ദേവി ക്ഷേത്രം ആകാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദുർഗാദേവി സങ്കല്പത്തിനുള്ള ബാല ഭദ്ര സങ്കല്പള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബാലസംഘങ്ങൾ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ആകാം ലക്ഷ്മി ദേവീക്ഷേത്രങ്ങൾ അകത്തളത്തിൽ സങ്കല്പള്ള ഏത് ക്ഷേത്രത്തിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വഴിപാട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ക്ഷേത്രമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻകൂട്ടി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ അതൊക്കെ അവിടെ ആചാരമുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രം ഉറപ്പുവരുത്തുക.

ചില ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ചില വഴിപാടുകൾ നടക്കില്ല എന്ന് അവരുടേതായ ഒരു ആചാര രീതി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എല്ലാ ക്ഷേത്രമില്ല ബഹുഭൂരിപക്ഷം ക്ഷേത്രത്തിലും ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വഴിപാട് ചെയ്യാൻ കഴിയും ക്ഷേത്രങ്ങൾ വളരെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആചാര സംബന്ധമായ ചില കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അനുവദിക്കുന്നതല്ല.

എന്നും പറയാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വഴിപാട് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് കുറവ് മതി ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ട് പൂർണ്ണ ഭക്തിയുള്ള ഒരു മനസ്സാണ് വേണ്ടത്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *