കുടുംബത്തിലുള്ളവർ തമ്മിൽ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന കാര്യം ശരിയാണോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം

രക്തബന്ധത്തിൽ കല്യാണം കഴിക്കുന്നവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തകരാറുകൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ് ആണെങ്കിൽ അത് തടയാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്. രക്തബന്ധത്തിൽ കല്യാണം കഴിക്കുന്നവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജനിതകരോഗങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ ഏറെയാണ്.

   
"

അതുപോലെ അംഗവൈകല്യങ്ങൾ വരാൻ എന്ന സാധ്യതയാണ് രക്തബന്ധം എന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നു തലമുറ വരെ ഉള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഉൾപ്പെടും ഘടനയായ ഡിഎൻഎ ഓരോ കോശത്തിന്റെ ഉള്ളിലും ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് 23 ജോഡികളായ ക്രോമസോമുകൾ അതായത് 46 ക്രോമസോമുകളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. അച്ഛനിൽനിന്ന് ബീജം വഴിയും അമ്മയിൽ നിന്ന് അണ്ഡം വഴിയും 23 ക്രോമസോമുകൾ ഭ്രൂണത്തിലേക്ക് കിട്ടുന്നു.

അങ്ങനെ കുഞ്ഞിന് 46 ലഭിക്കുന്നു. അതിൻറെതായ പ്രവർത്തനം ഉണ്ട് വ്യതിയാനങ്ങളെ മ്യൂട്ടീഷനുകൾ എന്ന് നാം പറയുന്നു ഈ മ്യൂട്ടേഷനുകൾ കുടുംബത്തിലെ പല അംഗങ്ങളിൽ ഒരേ പോലുള്ള മ്യൂട്ടീഷനുകൾ കാണാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നാം രക്തബന്ധത്തിൽ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ ദമ്പതികളിൽ ഒരേ ജീനുകളിൽ ഉള്ള മ്യൂട്ടീഷനുകൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഏറെ ഏറെയാണ് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഓരോരോ മ്യുട്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും അസുഖം പ്രകടമാക്കുന്നില്ല അവരെ നാം ക്യാരിയർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അച്ഛനിൽ നിന്നും കുഞ്ഞിലേക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന് ഒരു ഡബിൾ മിസ്റ്റേക്ക് ആയി വരികയും അത് അസുഖം പ്രകടമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *