കോടീശ്വര യോഗം ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില മറുകുകൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് അറിയാം

നമ്മളുടെ ലക്ഷണശാസ്ത്രത്തിലും സാമൂതിരിക ശാസ്ത്രത്തിലും ഒക്കെ ബിന്ധുക്കളുടെ സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ മറുകുകളുടെ സ്ഥാനത്ത് പറ്റി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചില ഭാഗത്ത് മറുകുകൾ വരുന്നത് നമുക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഉയർച്ച സമ്മാനിക്കും എന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് മറികളുണ്ട് എന്ന് സാരം അതേസമയം മറ്റു ചിലയിടങ്ങളിൽ മറുക് വരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ദോഷമായിട്ടും ഭവിക്കുന്നതായിട്ട് പറയാറുണ്ട്.

   
"

നമുക്ക് അത് ശുഭമായി വന്ന ഭാവിക്കുന്നത് നല്ല പ്രതീക്ഷകളും നല്ല ജീവിതവും ലഭിക്കുന്നത് അതേസമയം ഏതൊക്കെ ഭാഗത്ത് വന്നാൽ ആണ് അത് മോശമായിട്ട് വന്ന ഭാവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ഗുണകരമല്ല നമുക്ക് നാശം വന്നുഭവിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മറുകുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരമുണ്ട് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് തേൻ നിറത്തിലുള്ള മറുകുകൾ.

അല്ലെങ്കിൽ ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള രണ്ടാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് കറുപ്പ് നിറത്തിലുള്ള മറുകളുമാണ് നിറത്തിലുള്ള മറുകുകൾ സാധാരണയായി ശുഭ ഫലങ്ങളാണ് കൂടുതലും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറച്ചു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം തന്നെ ചുവന്ന മറകുകയും ശരീരത്തിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് ഗുണമായിട്ട് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും വന്നുഭവിക്കുന്നത് അതേസമയം കറുത്ത മറുകുകൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇടത്തിലല്ല വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശുഭയിടങ്ങളിൽ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ ദോഷമായിട്ടും വന്നുഭവിക്കാറുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നെറ്റിയുടെ ആ തിലകം ചാർത്തുന്ന ഭാഗത്ത് മറുകുള്ളവരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് അത് വളരെയധികം ശുഭമായിട്ടാണ് വന്നു ഭാവിക്കുന്നത്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *