കൃഷ്ണൻറെ ഈ ചിത്രം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്കും നടക്കുന്നത് കണ്ടറിയാം

ഒരു ശ്രീകൃഷ്ണ ചിത്രമോ വിഗ്രഹമോ എങ്കിലും ഉറപ്പായിട്ടും കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് വലിയ വിഷമം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വല്ലാത്ത ഒറ്റപ്പെടല് തോന്നുന്ന സമയത്ത് ആ ഭഗവാനെ ഒന്ന് ദർശിച്ച് ഭഗവാന്റെ ആ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ദുഃഖം എല്ലാം അലിഞ്ഞില്ലാതാകും നമുക്ക് തോന്നും അത്രത്തോളം നമ്മുടെ ജീവിതമായിട്ടും നമ്മളുടെ ഓരോ ദിവസവും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻറെ ഭാഗമാണ്.

   
"

ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രത്തോളം നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ ചിത്രം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വെക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഐശ്വര്യപൂർണ്ണമായി വരുന്നത് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ വെച്ചാൽ ഗുണത്തേക്കാൾ ദോഷമായിട്ട് വന്നുഭവിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിൽ വെച്ചാൽ ആണ് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് എന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്.

പലരും ഈ ഒരു അറിവില്ലായ്മ ഉണ്ട് തെറ്റായ ദിശകളിൽ തെറ്റായ രീതിയിൽ വയ്ക്കാൻ ഇടയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞിരുന്നത്.ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക നമുക്ക് വയ്ക്കാൻ ആയിട്ട് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ വ്യക്തമായി എന്ന് പറയുന്നത് കിഴക്കോട്ട് ദർശനമായിട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പടിഞ്ഞാറോട്ട് ദർശനമായിട്ട് വയ്ക്കുന്നതാണ് അതായത് ഭഗവാന്റെ മുഖം കിഴക്കോട്ട് രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ മുഖം പടിഞ്ഞാറോട്ട് രീതിയിൽ വയ്ക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ദിശകളിലോട്ടും മുഖം ദർശനമായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിലും ഫോട്ടോകൾ വയ്ക്കുന്ന വിഗ്രഹം വയ്ക്കുന്നതിലോ തെറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *