വൃക്ക രോഗികളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ

ഒട്ടുമിക്ക വൃക്ക രോഗികൾക്കും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടാകാറില്ല രോഗം മൂർച്ഛിച്ചു വൃക്കയുടെ പ്രവർത്തനം തീരെ കുറയുമ്പോൾ മാത്രമേ ക്ഷീണവും നീർക്കെട്ടും പോലുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ രക്ത പരിശോധനയുടെയും മൂത്ര പരിശോധനയിലൂടെയും വൃക്ക രോഗങ്ങൾ തുടക്കത്തിലെ കണ്ടെത്താനാവും തുടക്കത്തിലെ കണ്ടെത്തി വേണ്ട മുൻകരുത എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ ക്രിയാറ്റിൻ കൂടി ഡയാലിസിസ് മാറ്റിവെക്കൽ വേണ്ടിവരുന്ന അവസ്ഥയിൽ രോഗം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവില്ല.

   
"

വൃക്ക രോഗത്തിന്റെ തുടക്കം ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കണം വൃക്ക രോഗങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടെത്താൻ എന്ത് ടെക്സ്റ്റ്കളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കിഡ്നിയാണ് നമ്മുടെ യൂറിനിലെ മൂത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് മൂത്രം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. മൂത്രം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ യൂഷ്വലി ഒരു യൂറിനറി മൂത്രത്തിൽ മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോൾ വേദന അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തോന്നുമ്പോഴായിരിക്കും.

എല്ലാത്തിന്റെ പല കാര്യങ്ങളുടെയും കാര്യങ്ങളും മെഡിക്കലി നമുക്ക് കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു മാർഗം തന്നെയാണ് യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഷുഗർ പിന്നെ മൈക്രോസ്കോപ്പിയാണ് തുടക്കം ഉണ്ടോ എന്നറിയാനായിട്ട് നമ്മള് ഡയബറ്റിക് പിന്നെ മഞ്ഞപ്പിത്തം ഉണ്ടോന്ന് നോക്കാനും ഒക്കെ എങ്ങനെ വരും സംബന്ധിച്ച് വരുമ്പോൾ ആൽബോമിൻ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടോ എന്നാണ്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *