ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ തൈറോയ്ഡിനെ പേടിക്കാതിരിക്കുക

വളരെ വളരെ കുറച്ചു മാത്രം കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു രോഗമാണ് തൈറോയ്ഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പക്ഷേ ഇന്ന് കൂടുതൽ രോഗികളും ക്ലിനിക്കുകളിൽ വരുന്നത് തൈറോയ്ഡ് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു പക്ഷേ വളരെ അധികം പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ്.

   
"

ഈ തൈറോഡ് രോഗങ്ങൾ ആക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ തൈറോയ്ഡ് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒരു വലിയ പരിധിവരെ ആക്കിയതിനു ശേഷം ഒക്കെ ആണ് ഇതിൻറെ വളരെ വളരെ വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മിക്കവാറും നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബങ്ങളിൽ തന്നെ ഒന്നിലധികം പേർക്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് രണ്ടുതരത്തിലാണ് തൈറോയ്ഡിന്റെയും പറയാറുള്ളത് ഒന്ന് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡീസം.

തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥികൾ നമ്മുടെ തൊണ്ടയിൽ ഉള്ള ചിത്രശലഭത്തിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ് ഈ ഗ്രന്ഥി ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഡീ എച്ച്എസ്എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഹോർമോണിന്റെയും ലെവൽ കുറയുകയും ഹൈപ്പോ തൈറോയിസം എന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻറെ അളവ് വർധിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പർ തൈറോയിസം എന്ന് പറയുന്നത്.ഇത് രണ്ടിന്റെയും ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളും തന്നെയാണ് കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *