നിങ്ങളുടെ ചെവി ഇങ്ങനെ കൊട്ടി അടയ്ക്കുന്നത് മരണത്തിന്റെ സൂചനയാണ്

ചെവി കൊട്ടിയടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ചെവിട്ടിയടക്കുന്നത് ഒരു അശുഭ സൂചനയാണ് എന്നുള്ളത് ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കാരണം ചെവി കൊട്ടിയടക്കുന്നത് നമ്മളുടെ നിമിത്ത ശാസ്ത്രപ്രകാരം വരാൻ പോകുന്ന വലിയൊരു അപകടത്തിന്റെ വരാൻ പോകുന്ന വലിയൊരു ദുഃഖത്തിന്റെ വരാൻ പോകുന്ന ഒരു പക്ഷേ ഒരു മരണത്തിൻറെ സൂചനയാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെവി കൊട്ടിയടക്കുന്നത്.

   
"

വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നമ്മൾ കാണുകയും അതിനുള്ള ഉടൻതന്നെ നമ്മൾ പരിഹാരം ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അപകടം നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട്ടൊഴിഞ്ഞു പോകും. നമ്മൾ ഇന്ന് മാറിപ്പോകും എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്.തീർച്ചയായിട്ടും ചെവി കൊട്ടിയടക്കുന്ന ആ ഒരു അനുഭവം നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം ഉടൻതന്നെ ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തണം.

എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ്.രാത്രിയിലാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരം വെളുപ്പിച്ച് രാവിലെതന്നെ കുളിച്ചൊരുങ്ങിയോടുകൂടി ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തണം അത് ശിവക്ഷേത്രമായാൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ശിവക്ഷേത്രത്തിലാണ് ഇതിനുവേണ്ടി പോകേണ്ടത്. അനുഭവമുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അടുത്തുള്ള ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ പോവുക ഭഗവാനെ കാണുക പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്തോ ഒരു അപകടം വരാൻ പോകുന്ന ഭഗവാനെ നീ എനിക്ക് നിമിത്തം കാണിച്ചുതന്നു. അത് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവായി പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *