നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ കിണറിന്റെ അടുത്ത് ഇതൊന്നും പാടില്ല

വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി സ്ഥാപിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് കിണർ എന്ന് പറയുന്നത് കിണറിന് കൃത്യമായ സ്ഥാനമുണ്ട് ഒരു ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാസ്തുപണ്ഡിതനെ കൊണ്ടുവന്ന നിങ്ങളുടെ വീട് കാണിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും കൃത്യമായിട്ട് കിണറിന്റെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ് എന്നുള്ളത് സാധാരണയായി പൊതുവിൽ പറഞ്ഞാൽ വീടിൻറെ വടക്കുഭാഗം വീടിൻറെ വടക്ക് കിഴക്കുഭാഗം വീടിൻറെ കിഴക്ക് ഭാഗം ഈ മൂന്നു ഭാഗങ്ങളിൽ കിണർ വരുന്നതാണ്.

   
"

ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് പറയുന്നത്. പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയധികം പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു കിണറിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തെ ചില കാര്യങ്ങൾ വരാം വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതും വാസ്തുവിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങളുടെ വീടിൻറെ കിണറിനോട് ചേർന്ന് ചില ചെടികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ചില വൃക്ഷങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ആ വീടിന് ഗുണവും ദോഷവുമായി മാറും എന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്.

അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഞാനീ പറയാൻ പോകുന്ന ചെടികളും വൃക്ഷങ്ങളും നിങ്ങളുടെ വീടിൻറെ കിണറിനോട് ചേർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കിണറിന്റെ അടുത്ത് ഭാഗത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വാസ്തുപരമായി ദോഷമാണ് കിണറിനോട് ചേർന്നോ കിണറിന്റെ ചേർന്നുള്ള പരിസരങ്ങൾ എവിടെയോ ഈ പറയുന്ന വൃക്ഷങ്ങളോ ചെടികളോ നട്ടുവളർത്താൻ പാടില്ല മറ്റുള്ള ദിശകളിലേക്ക് അവ മാറ്റേണ്ടതാണ് ഒരിക്കലും വളർത്താൻ പാടില്ലാത്ത ചെടികളും വൃക്ഷങ്ങളും ഏതാണ്.

എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ വൃക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ചെടി എന്ന് പറയുന്നത് കറിവേപ്പില ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അവർ കിണറിനോട് ചേർന്ന് കറിവേപ്പില നട്ടുവളർത്തുന്നത് ഉത്തമമല്ല.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *