നിങ്ങൾക്ക് ഈ മൂന്ന് ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കുക

ഞാനിന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് കരൾ രോഗങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള പൊതുവായ പ്രസ്തുതകളാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി നമ്മുടെ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലെ ഒത്തിരി വർധിച്ചുവരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ലോകത്തിലെ കണക്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പല രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന മരണങ്ങളിൽ ഏകദേശം 20% ത്തോളം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലാണ് നടക്കുന്നത്.കരൾ രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സകൾ പലതും വളരെ സങ്കീർണമായ ചികിത്സകളും.

   
"

പലതും വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ചികിത്സകളുമാണ് രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് പോകുന്നതിനു മുന്നേ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റും ഇത് എങ്ങനെ തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി നമുക്ക് ഒരു പൊതുവായ അവബോധം ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് .ഏതൊരു കരൾ മുന്നോടിയായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഫാറ്റി ലിവർ അതായത് ലിവറിന്റെ അകത്ത് ടോട്ടൽ ലിവറിന്റെ കോശങ്ങളിൽ 5% കൂടുതൽ ഭാഗങ്ങൾ അടിഞ്ഞുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖമായിട്ടുമാണ്.

സമാനത്തിൽ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞ സംഗീതമായ ലിവറിനെ ഏതൊരു തരത്തിലുള്ള ഇൻസൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ലിവർ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നത്. അതായത് ഫാറ്റി ലിവറിന്റെ കൂടത്തിൽ ചുറ്റുമുള്ള നീർക്കെട്ടിലുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലും നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ഡാമേജ് കൾ ചികിത്സകളിലൂടെയും എന്ത് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ആ കാരണങ്ങൾ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ ആയിട്ട് മാറ്റാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *