നിങ്ങൾ വിളക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നു കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക

നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസപ്രകാരം സന്ധ്യാസമയം എന്ന് പറയുന്നത് സകല ദേവി ദേവന്മാരുടെയും സംഗമ സമയമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സന്ധ്യയ്ക്ക് നമ്മൾ നിലവിളക്ക് വെച്ച് ആ നിലവിളക്കിൽ സകല ദേവി ദേവന്മാരെയും സങ്കൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് സന്ധ്യാസമയം എന്ന് പറയുന്നത് മഹാലക്ഷ്മി ദേവി ഐശ്വര്യത്തെയും സമൃദ്ധിയുടെയും സമ്പത്തിന്റെയും എല്ലാം മഹാലക്ഷ്മി നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നുവരുന്ന സമയം കൂടിയാണ്.

   
"

അതുകൊണ്ടുതന്നെ സന്ധ്യാസമയം ഏറ്റവും പവിത്രമായിട്ട് ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് ഏറ്റവും ഭക്തി നിറഞ്ഞതായിട്ട് സംരക്ഷിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെരുമാറണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സന്ധ്യയ്ക്ക് നിലവിളക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ വീട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ വീടിനുള്ളിലോ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് നിർബന്ധമാണ് കാര്യങ്ങൾ.

നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ദോഷമാണ് ഫലമായിട്ട് വരുന്നത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് സന്ധ്യയ്ക്ക് നിലവിളക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്നുള്ളതാണ്. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സന്ധ്യയായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യാതൊരു കാരണവശാലും ത്രിസന്ധിക്കോ ത്രിസന്ധിക്ക് ശേഷമോ ഒരിക്കലും തുളസിയില പറിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *