ഇത് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ വീടിൻറെ മുൻഭാഗത്ത് വയ്ക്കരുത്

നമ്മുടെ ജീവിതത്തെയും വീട്ടിലെ ഭാഗ്യം നിർഭാഗ്യങ്ങളെയൊക്കെ നിർണയിക്കുന്നവയാണ് ഒരു ശുഭകാര്യത്തിന് നമ്മൾ പുറപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ വീടിൻറെ പ്രധാന വാതിൽ കടന്നാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ആ വാതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ കാണുന്ന ശകുനം എന്ന് പറയുന്നത് അഭിമുഖമായിട്ട് വരുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ദോഷം നിറഞ്ഞതാകാൻ പാടില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത്.

   
"

നമ്മളുടെ വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ഐശ്വര്യവും കടന്നുവരുന്നത് ഈ പ്രധാന വാതിൽ വഴിയാണ് പ്രധാന വാതിൽ വഴി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എല്ലാം നന്മകളും ഐശ്വര്യങ്ങളും കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രധാന വാതിലിൽ അഭിമുഖമായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവവികാസങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ദോഷമായിട്ട് വന്നു ഭവിക്കും എന്നുള്ളതാണ്.

അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന വസ്തുക്കൾ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വീടിൻറെ മെയിൻ ഡോർ അഭിമുഖമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീടിന് മെയിൻ ഡോർ എതിരായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മാറ്റണം വലിയ ദോഷമാണ്. ചില ചെടികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നെ തുടങ്ങാം അതിൽ ആദ്യത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് അരളിയാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം പലതരത്തിലുള്ള അരളി ചെടികൾ മഞ്ഞരളി ഉണ്ട് പലനിറങ്ങളിലും പല ഇതിലും ഒക്കെ നമുക്ക് അരളിച്ചെടികൾ വാങ്ങാൻ ലഭിക്കും പക്ഷേ വാസ്തുപരമായി കേരളത്തിൻറെ ഒരു സ്ഥിതി വച്ചിട്ട് അരളി ചെടികൾ പ്രധാന വാതിലിന് നേരെയായിട്ട് നമ്മളുടെ വീടിൻറെ മെയിൻ ഡോർ നേരെ വരുന്ന ഭാഗത്തായിട്ട് വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *