നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ ഗ്യാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോവാനായി ചെയ്യേണ്ടത്

പുളിച്ചു തകിട്ടൽ പ്രശ്നം വളരെ കാര്യമാണ്. ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിനു മുമ്പിലുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും പ്രശ്നം എന്താണ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെ കോമനായ സിംറ്റം തന്നെയാണ്. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് തോന്നാൻ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് തോന്നാം അവസ്ഥയിലും നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്നത് എപ്പോഴാണ് കണ്ടുവരുന്നത് ഫ്രൂട്ട്സ് പോലുള്ള ഐറ്റംസ് കഴിക്കുന്ന സമയത്തും ഇത് കൂടുതലായും കണ്ടു വരാറുണ്ട്.

   
"

ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഇത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വയറിനകത്ത് ഉള്ള ഒരു ഇൻഫ്ളമേഷൻ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ വയറിനകത്തെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് നോർമൽ ആയിട്ട് നടക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പുളിച്ചത് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കണ്ടു വരികയും പിന്നെ ചില ആൾക്കാർക്ക് സ്വഭാവം ഉള്ളതാണ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ മലർന്നു കിടക്കുന്നത് അത് ഒരിക്കലും അനുയോജകരമായ കാര്യമല്ല എന്നുള്ളത്.

ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് അതായത് നമ്മൾ സഹിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഈ പ്രശ്നമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അവർ ഒരിക്കലും വയറുനിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുക അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം കഴിക്കുക. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *