കരളിനെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ

രക്തം ശർദിക്കുന്നു ബോധക്ഷയവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് കരൾ മാറ്റിവെക്കാൻ മാത്രമേ സാധിക്കൂ പക്ഷേ നമുക്ക് ചേരുന്ന ഒരു കരൾ കിട്ടണം എന്നത്ര എളുപ്പമല്ല. മാത്രമല്ല വളരെയധികം അപകടസാധ്യതകളും പണച്ചിലവ് മാത്രമല്ല ഓപ്പറേഷൻ വിജയിച്ചാലും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കുറയ്ക്കാനുള്ള മരുന്ന് കഴിക്കണം. മരുന്നുകൾക്കായിരുന്നു അസ്വസ്ഥതകൾ മനസ്സിലാക്കാനും പരിശോധനകളുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി വിലയിരുത്തി രോഗകാരണം കണ്ടെത്തി പരിഹരിക്കാനും.

   
"

കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടുമിക്ക കരയുമാറ്റി ഓപ്പറേഷനുകളും മൂലമുള്ള മരണങ്ങളും ഒഴിവാക്കാം. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉള്ളിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അവയവം പറയാൻ കാരണം ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത് പലപണികളാണ് ശരിക്കും ഏകദേശം ഒരു 500 ഓളം ഐറ്റംസ് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് വേണ്ടി ഒട്ടുമിക്ക സാധനങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാരണം തന്നെയാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഒട്ടും ഒട്ടുമിക്ക സാധനങ്ങളും എത്തുന്നത് കരളിൽ തന്നെയാണ്.

കരൾ നിങ്ങളുടെ വയറിന്റെ വലതുവശത്ത് നിങ്ങളോട് താഴെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഭക്ഷണം ദഹിപ്പിക്കുന്നതും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിഷ വസ്തുക്കളെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും കരൾ രോഗം പാരമ്പര്യമായി ജനിതകമായി ഉണ്ടാകാം. രക്തം ഫിറ്ററിങ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സുപ്രധാന ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വയറിന് ഒരു വലിയ അവയവമാണ് കരൾ എന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ആവശ്യമായ രാസ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാൽ.

ഇത് ഒരു ഗ്രന്ഥിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ചില രോഗങ്ങളും ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളും കരളിനെ തകരാറാക്കുകയും എന്നാൽ ഈ സുപ്രധാന അവയവത്തെ സംരക്ഷിക്കാനും നിരവധി മാർഗങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *