നിങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ ഈ ഒരു ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുക വരാൻ പോകുന്നത് അറിയാം

മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നാല് ചിത്രങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അട്രാക്ഷൻ തോന്നുന്നത് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് എന്ന് തോന്നുന്നത് ഏറ്റവും നമുക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നുന്നത് ആ ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാം മനസ്സ് ആക്കി ഒരു ഓം നമശിവായ മനസ്സിനെ ഒരു ശാന്തമാക്കി മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരുന്ന ആ നാലിൽ ഒന്ന് ഞാൻ ഏത് തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നുള്ളത് മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കി തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

   
"

ഒന്നാമത്തെ ചിത്രമാണ് താടിയൊക്കെ നീട്ടി വളർത്തി ഭഗവാൻ ചിത്രമാണ് നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ഫലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചില രഹസ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്.നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ ആയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ആയിരിക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയ സ്വഭാവമായിരിക്കില്ല നിങ്ങൾ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും.

മുതലേ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഓർമവെച്ചാലേ ബുദ്ധി കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു കാലം തൊട്ടേ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കണം ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് കഴിയുന്നതും എൻറെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നോക്കി തന്നെ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകണം അത് സ്വന്തം അച്ഛനെ അമ്മയായ പോലും ഒരു പരിധിയിൽ കവിഞ്ഞ് അവരെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യരുത് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് ഒരാവശ്യമായാലും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന വ്യക്തികളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കാര്യത്തിനുവേണ്ടി എത്ര അധ്വാനിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കാനും യാതൊരു മടിയുമില്ലാത്തവരാണ്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *