കയ്യും കാലും തളർച്ച ഉണ്ടാവുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ

പലപ്പോഴായും ഇപ്പോൾ വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തരിപ്പ് കുറഞ്ഞു പോവുക തുടങ്ങിയ അവസ്ഥകൾ. എന്താണ് യൂറോപതിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നാഡികൾ വഴിയാണ് അതുപോലെതന്നെ വിവിധ ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തലച്ചോറിലേക്ക് അറിയിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതും ഈ പറയുന്ന നാഡികൾ തന്നെയാണ് ഈ നാടികൾക്ക്.

   
"

വരുന്ന ഏത് വിധത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വിധത്തിലുള്ള ഡാമേജുകളും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉള്ള തരിപ്പിനും വരുത്തിയേക്കാം. സാധാരണയായിട്ട് ഇത് രണ്ടുതരത്തിലാണ് കാണപ്പെടുക ഒന്ന് മോണോ ന്യൂറോപ്പതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഭാഗത്ത് മാത്രമായി കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന തരിപ്പ് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമായിട്ട് തരിപ്പ് ഉണ്ടാകാം. എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന കംപ്രഷൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന മാത്രം കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ്.

മഹാഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാരിലും ബാധിക്കുന്നത് ഈ പോളി യൂറോപ്പതിയാണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോണിക് കിഡ്നി ഡിസീസസ് കിഡ്നി ബാധിക്കുന്ന വിവിധ രോഗങ്ങളുമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചില രാസവസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം കൊണ്ട് വരുന്ന ഡാമേജുകൾ ആണെങ്കിലും വളരെ വ്യാപകമായി പെരിഫറൽ ന്യൂറോപ്പതി വരാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രണയം തന്നെയാണ്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *