നമ്മുടെ വായനാറ്റത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാരണങ്ങൾ

വയറിൽ നിന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പോകുന്നില്ല സ്മെല്ലുകൾ വരുന്ന രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ഇങ്ങനത്തെ പ്രയാസം നേരിടുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കേസുകളിലേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ 40% ആളുകളുടെ പ്രശ്നം ഇതുതന്നെയാണ്.ആ ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഉടനെ വയറ്റിൽ ഗ്യാസ് അറിയുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പുളിച്ചു തകിട്ടൽ വരിക നെഞ്ചരിച്ചൽ ഉണ്ടാവുക.

   
"

ചില ആളുകൾക്ക് ടോയ്‌ലറ്റിൽ പോകാനേ പറ്റുന്നില്ല ചിലപ്പോ രണ്ടുമൂന്നു ദിവസങ്ങൾ പോകാതിരിക്കുന്ന ആളുകള് പിന്നെ വായിലെ വരുന്നത് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഭൂരിഭാഗം പ്രശ്നവും തുടങ്ങുന്നത് പലപ്പോഴും ഇതിന്റെ കണക്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന പല പല പ്രശ്നങ്ങളും.നമ്മുടെ പല പല രീതിയിലും ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എങ്കിലും ഇവിടെയാണ് എല്ലാവരും തുടക്കം പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെള്ളപ്പാണ്ടുകൾ അത് റിലേറ്റഡ് ആണ്.

അതേപോലെതന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലിറോസിസ് ന്യൂറോൺസിന് ഡാമേജ് വരികയും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മസിൽസിന് ബലം കുറയുകയും അങ്ങനത്തെ വിലക്കുറവ് രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന അതേപോലെതന്നെ എസ്എൽ എന്ന് പറയും. സ്കിൻ കണ്ടീഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പൊക്കോട്ടെ ഏകദേശം ഈ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ബേസ് കടക്കുന്നത് ഇൻഡസ് കുടൽ ആണ്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *