നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വയ്ക്കാൻ പാടില്ലാത്ത മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ

മനസ്സിൽ സങ്കൽപ്പിച്ചിട്ട് വേണം കയറാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് വീട്ടമ്മമാർ എനിക്ക് അറിയാവുന്നവരുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ദിവസവും രാവിലെ അടുക്കളയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന വീടുകളിലൊക്കെ ഐശ്വര്യം വന്നു നിറയും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ഓരോ വ്യക്തിക്കും ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ദിവസം ആരംഭിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിക്കും അതിന്റേതായ ഉയർച്ചയും ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും.

   
"

സമൃദ്ധിയും ഒക്കെ വന്നുചേരും എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ആ വീട്ടിൽ രാവിലെ അടുക്കളയിൽ കയറുന്ന ഓരോരുത്തരും കയറുന്നതിനു മുമ്പ് കാലെടുത്തുവെക്കുന്നതിനു മുമ്പ് അടുക്കളയിലോട്ട് കയറുന്നതിനു മുമ്പ് എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കേറുക. ഇല്ല ഐശ്വര്യവും ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് ഒരിക്കലും അടുക്കളയിൽ വയ്ക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്ഇല്ല ഐശ്വര്യവും ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് ഒരിക്കലും അടുക്കളയിൽ വയ്ക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്.

ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള അടുപ്പുണ്ടാകും കല്ലെടുപ്പ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള അടുപ്പുകൾ ആയിരിക്കും ഈ അടുപ്പുകൾ എല്ലാം തന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ പാചകം ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനോട് ചേർന്ന് ജനം വയ്ക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പല വീടുകളിലും ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ തെറ്റ് പലപ്പോഴും വാസ്തു നോക്കാൻ ഒക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ചേർന്നായിരിക്കും വലിയൊരു പാത്രത്തിലോ മറ്റും വെള്ളം പിടിച്ചുവയ്ക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് വളരെ ചേർന്നായിരിക്കും പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് വലിയ ദോഷമാണ്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *