രണ്ട് ദിവ്യ ഇലകളിൽ ഒന്ന് തൊടൂ – നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം നടക്കുമോ എന്ന് പറയാം ഇതാ കേട്ടോള്ളൂ

തൊടുകുറിശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചില ഫലങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് ഒരുപാട് മനസ്സിൽ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന നിങ്ങളൊന്നും നടന്നു കിട്ടണം എന്ന് ഏറ്റവും അധികം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഏറ്റവും അധികം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ വഴിത്തിരിവായേക്കാവുന്ന ഒരു ആഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ആഗ്രഹം നടക്കുമോ.

   
"

ഇല്ലയോ എപ്പം നടക്കും എങ്ങനെയാകും എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ചിത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഇലകൾ ഇലകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടും വളരെ ദിവ്യമായ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസങ്ങളിൽ വളരെ ഉന്നതമായ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന രണ്ടു വൃക്ഷങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ചെടികളുടെ ഇലകളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് തുളസിയുടെ ഇലയാണ്.

നമുക്കറിയാം ആരാധനകളിൽ എത്രത്തോളം പ്രസക്തമായ ഒന്നാണ് എന്നുള്ളത്.ഒക്കെ പ്രതിക്ഷണം ചെയ്തു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിൽ സകല ദേവി ദേവന്മാരുടെയും സാന്നിധ്യമുള്ള ത്രിമൂർത്തി സംഗമം ഉള്ള ആ ഒരു ആലിയയാണ് രണ്ടാമത്തേത് അങ്ങനെ രണ്ട് വളരെ ദിവ്യമായ വളരെ പവിത്രമായ നമ്മൾ ഏറ്റവുമധികം സ്ഥാനം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ആലില അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു തുളസിയില.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *